Program ve Ücretler

Çocuk Yüzme Kursu

Y�zme, suda yap�lan ve v�cuttaki t�m kaslar�n kullan�ld��� yo�un bir spordur. V�cut geli�imine olumlu katk� sa�lar. Y�z�c�lerin kalbinin boyutlar�, y�zme sporundan dolay� spor yapmayan insanlar�n kalbinin 2 kat� b�y�kl���ndedir, bu b�y�me kalbe daha fazla kan dolmas�ndan kaynaklanmaktad�r.

D�nyada y�zmeye ba�lama ya�� 3't�r, uzmanlar taraf�ndan da tescil edilen 3 ya�, y�zmeye ba�lamak i�in idealdir. Avrupa �lkelerinde �ocuklar do�umdan itibaren suyla tan��t�r�lmakta, yaz - k�� ayr�m� yap�lmadan y�zd�r�lmektedir. �lkemizde de geli�en teknoloji ve yap� sekt�r� y�zme havuzlar�na m�kemmel d�zeyde yal�t�m, �s�tma veya so�utma uygulanmas�na olanak sa�layarak bu havuzlarda 4 mevsim y�z�lmesine imkan vermektedirler.

Yuzmeegitimi.com olarak, spora ba�lataca��n�z 3-5 ya�lar�ndaki �ocuklar�n�za en uygun bran��n y�zme veya cimnastik oldu�unu d���n�yoruz. �ocuklarda 3 ya��nda ba�layan y�zme e�itimi, iskelet yap�s�n�n geli�iminden i�tah�na kadar olumlu katk� sa�lar. Y�zme s�ras�nda beyine daha �ok oksijen gitti�i ve t�m kaslar �al��t��� i�in belirli derecede efor sarfedilir. Yap�lan spor, �ocu�un i�tah�n� art�r�r. Y�zme kurslar�na kat�lan �ocuklar�n aileleri, �ocuklar�n y�zme �ncesine g�re i�tahlar�n�n daha fazla a��ld���n� fark etmi�lerdir.

Y�zme Sporu gribal enfeksiyonlardan ve s�k hasta olma riskinden korur

Y�zme sporuyla u�ra�an �ocuklar�n hastal�klara �zellikle grip ve so�uk alg�nl��� gibi hastal�klara daha �abuk yakalanaca�� gibi yanl�� bir d���nce vard�r, tam tersi gribal enfeksiyonlara yakalanma olas�l��� �ok d���kt�r, hastal�klarla m�cadelede �nemli rol oynayan antikorlar�n say�s� y�zme s�ras�nda artmaktad�r, bunun da gribal enfeksiyon ve so�uk alg�nl��� gibi rahats�zl�lar� en aza indirdi�i bir ger�ektir.

Y�zme gibi bireysel sporlar�n �ocu�u sosyalle�tirdi�i gibi, tek ba��na bir �eyleri ba�arman�n da hazz�n� ya�atmaktad�r. �ocuklar�n y�zme aktivitelerinden yararland�r�lmas�, �ocu�a her y�nden olumlu katk� sa�layacakt�r. Disipline dayal� bir spor dal� oldu�u i�in, sporda ba�ar�l� olan ��rencilerin derslerinde de ayn� durum g�zlenmi�tir. Ayn� zamanda y�zme sporunu yapan �ocuklar, kazanma ve kaybetme gibi hayat�n en �nemli iki olgusunu k���k ya�lardan itibaren ��renmektedirler.

Havuz cretleri (Ltfen aadan havuz seerek ders cretlerine baknz)
Ataköy Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Ataşehir Kapalı Yüzme Havuzu, Ataşehir | İstanbul
The Green Park Otel Kapalı Yüzme Havuzu, Merter | İstanbul
Çekmeköy Kapalı Yüzme Havuzu, Çekmeköy | İstanbul
The Green Park Hotel Kapal? Yzme Havuzu, Taksim | ?stanbul
Dedeman Otel Kapalı Yüzme Havuzu Esentepe Şişli | İstanbul
Bakırköy - Ataköy Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Bahçelievler Yenibosna Yüzme Havuzu, Bahçelievler | İstanbul
Facebookta Yorumla