Program ve Ücretler

Yetişkin Yüzme Kursu

Y�zmenin kalp ve dola��m sistemi �zerine etkileri

Y�zme ile kalbin dakika vol�m�n�(dakikada pompalanan kan miktar�) art�rmak m�mk�nd�r. Yap�lan ara�t�rmalar kalbin dakika vol�m�n� art�ran en iyi yolun submaximal(%70 ve alt�) y�klenmeler oldu�unu ortaya koymu�tur. Kalbin dakika vol�m�n�n artmas� dokular�n oksijen ihtiyac�n�n kar��lanmas� bak�m�ndan �ok �nemlidir. Bu sebeple d�zenli y�zme sporu yapanlar�n bu �zelli�ini geli�tirmeleri �nemlidir.

Kalbin dakika vol�m�n�n artmas� �ncelikle at�m vol�m�n�n(her at�mda pompalanan kan miktar�) ve kalp at�m say�s�n�n art�r�lmas� ile olanakl�d�r. Su i�indeki yatay pozisyondaki duru�, kalbin at�m vol�m�n�n ayakta duru�a g�re daha iyi olmas�n� sa�lar. ��nk� yatay pozisyonda ayakta duru�a g�re kalbin kan pompalas� ve kalbe kan dolmas� �ok daha iyi olur. Su i�inde suyun kald�rma kuvveti yer�ekimine kar�� koyar. Bu konumda kalp, kan� yer�ekimine kar�� pomplamak zorunda kalmaz. Ayr�ca suyun kald�rma kuvvetinin yer�ekimini kar��lamas� ve suyun alt ekstrimitelere(Bel alt�: kal�a ve bacaklar) uygulad��� hidrostatik bas�n� ayakta dik durumda iken kar��la��lan "Kan�n alt ekstremitelerde toplanma e�ilimini" elemine eder. Di�er taraftan su i�inde kalp, �s� d�zenlemesine yard�mc� olmak amac�yla deriye fazla kan g�ndermek zorunda kalmaz. Bu kan �al��an kaslara aktar�l�r.

D�zenli y�zme antrenmanlar� yapan ki�ilerde koroner kalp hastal�klar�na daha az rastlanmakta ve bu bireylerin kalp krizi ge�irme olas�l�klar� d��mektedir. Ayr�ca kalp ve beyin damarlar�n�n t�kanmas�na yol a�an bir tak�m maddelerin azalmas�na da yard�mc� olmaktad�r.

D�zenli y�zme sporunun kalp �zerine yapt��� olumlu etkiler

1- Antrenman ile kalp odac�klar�n�n hacmi b�y�r. Kalbin i�ine ald��� kan miktar� artarken, dakika vol�m�de artar. �yi antrene edilmi� sporcularda y�k alt�nda(Antrenman periyodunu uygularken) kalbin dakikada pompalad��� kan miktar� 35-40 litreye kadar ��kabilmektedir.

2- Antrenman sonucunda kalp kaslar�nda "Hipertrofi" denilen geli�me, kal�nla�ma, kuvvetlenme meydana gelir. Bu geli�melerle kalbin pompalad��� kan daha g��l� bir �ekilde organizmaya da��l�r.

3- D�zenli antrenmanlar sonucunda kalbin a��rl��� "B�ro kalbi" denilen 250-300 gramdan, "Sporcu kalbi" denilen 450-500 grama kadar ��kar.

4- Kalp, antrenman ile daha ekonomik �al��ma yetene�i kazan�r. Normal bir insan�n kalbi dinlenme s�ras�nda 60-70 kez atarken, bu at�� say�s� antrenmanl� ki�ilerde 50'nin alt�ndad�r.

5- Kalp kaslar�ndaki k�lcal damarlar�n �aplar� antrenmanla geni�ler. Bunun sonucunda kalp kaslar�na gelen oksijen miktar� artar. Daha fazla kan ve oksijen ortam�nda �al��an kalp, antrenman s�ras�nda zorlanmadan �al���r.

6- Kalp her at��ta i�inde bulunan t�m kan� kalp d���na atmaz. At�lmayan ve kalpte kalan bu miktara "Haz�r depo" denir. Ani y�klenmelerde kalpteki haz�r depo ile organizmaya daha fazla kan pompalan�r. Bu ise, ani y�klenmelerde bile organizman�n gerekli oksijen ve enerjiye sahip olmas�n�, dolay�s�ylada g�� veriminin artmas�n� sa�lar.

7- Antrenmanl� ki�ilerde, kalp at�m say�s� y�klenme sonras� h�zal normale d�ner. yorgunluk belirtileri daha �abuk oradan kalkar.

Y�zmenin insan v�cuduna faydal� di�er etkileri

* Y�zmenin kas ve iskelet sistemi �zerindeki etkisi ise “Y�z�c� V�cudu” tan�m�nda kendine beden bulmaktad�r. D�zenli yap�lan y�zme egzersizleri hem kaslar� g��lendirmekte hem de v�cut koordinasyonunu geli�iminde �ok �nemli rol oynamaktad�r.

* Y�zme sporu yap�l�rken, eklemler ve ba�lar herhangi bir spora g�re daha az zorlanmaktad�r. Bu sebeple suda yap�lan egzersizlerde sakatlanma ve yaralanma oran� karadaki egzersizlere oranla %90 daha azd�r. Bu sebeple kaslar�nda, eklemlerinde ya da iskelet sistemlerinde herhangi bir rahats�zl��� olanlara doktorlar taraf�ndan �nerilen tek spor y�zmedir.

* Y�zme sporunu di�er sporlardan ay�ran bir di�er faydas� ise ya�� ve kilosu ne olursa olsun ��renildi�i takdirde herkesin tehlikesizce yapabilece�i bir spor olmas�d�r. �rne�in kilolu ki�ilerin herhangi bir kara sporu yapmas� iskelet ve kas sistemine zarar verebilecekken, su ortam�nda yapaca�� aktiviteler o bireyin �zerine etkiyen yer�ekimi kuvvetini �ok b�y�k oranda azaltt���ndan ki�iye risksiz egzersiz olana�� sa�lamaktad�r.

* D�zenli yap�lan y�zme egzersizi, egzersizi yapan ki�ilerde sigara ve alkol al��kanl���n� azaltmakta, ayr�ca a��r� �i�manl��� �nlemektedir. Hamileli�inden �nce ve hamileli�i s�ras�nda y�zme egzersizi yapan kad�nlarda �l� ve erken do�um yapma oran� dikkat �ekecek �ekilde d���kt�r.

* Yap�lan ba�ka ilgin� bir ara�t�rma g�stermektedir ki y�zme sporu da dahil olmak �zere yap�lan d�zenli fiziksel aktiviteler �eker hastalar�n�n ins�lin duyarl�l���n� artt�rmakta, bunun sonucu hastan�n daha az ins�lin gereksinimi olmaktad�r.

* Y�zmeyi kara sporlar�ndan ay�ran en �nemli �zellik, kara sporlar�n� yapmalar�n� k�s�tlayacak ya da �nleyecek derecede fiziksel problemi olan bireyler taraf�ndan kolayca yap�labilmesidir.

* Y�zmenin sinir sistemine ve insan psikolojisine faydalar� ise saymakla bitmez. Suya girdi�imizde hissetti�imiz rahatlama duygusu egzersiz sonras�nda salg�lanan endorfin hormonu ile birle�ince ya�ayaca��n�z psikolojik ve sinirsel rahatlama size ba�ka bir egzersizin veremeyece�i hissiyat� ya�at�r. �zelikle sportif olarak y�zen �ocuklar�n geli�me d�nemlerinde onlar�n kendilerine g�venen, h�rsl�, herhangi bir i�e konsantrasyonu ve adaptasyonu y�ksek, disiplinli, programl�, aktif ve ba�ar�l� bireyler olmas�nda �ok b�y�k oranda katk� sa�lar.

Havuz cretleri (Ltfen aadan havuz seerek ders cretlerine baknz)
Ataköy Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Ataşehir Kapalı Yüzme Havuzu, Ataşehir | İstanbul
The Green Park Otel Kapalı Yüzme Havuzu, Merter | İstanbul
Çekmeköy Kapalı Yüzme Havuzu, Çekmeköy | İstanbul
The Green Park Hotel Kapal? Yzme Havuzu, Taksim | ?stanbul
Dedeman Otel Kapalı Yüzme Havuzu Esentepe Şişli | İstanbul
Bakırköy - Ataköy Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Bahçelievler Yenibosna Yüzme Havuzu, Bahçelievler | İstanbul
Facebookta Yorumla