Program ve Ücretler

Otistik Çocuklar Yüzme Kursu

Otizm Nedir ?

Otizm, sosyal ve ileti�im becerilerinin olu�mas�n� etkileyen bir geli�im bozuklu�udur. Otizm genellikle ya�am�n ilk 2 y�l�nda ortaya ��kar. Otistik �ocuklar genelde ��renme zorlu�u �ekerler. Otistik �ocuklar�n b�y�k bir k�sm�nda farkl� seviyelerde zeka gerili�i g�r�lse de, zeka seviyeleri normal otistik �ocuklar da vard�r. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, Otistik �ocuklar �evrelerindeki d�nyay� alg�lamakta ortak bir zorluk �ekerler

Bir annenin do�um sonras� �ocu�unun (t�m �z�r gruplar� dahil olmak �zere) �z�rl� olma oran� %2dir; Otistik olmas� oran� ise %0.5?tir (eskiden bu oran 4/10.000 olarak de�erlendirilirdi). Bir otistik �ocuktan sonra, ikinci �ocukta otizmin ortaya ��kmas� riski %3 d�r. Otizm erkek �ocuklarda k�z �ocuklar�ndan 4 kat daha fazla g�r�nmektedir Her �ocuktaki otistik belirtiler ve bunlar�n seviyesi farkl�l�k g�sterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek g��t�r. Ayr�ca, Asperger Sendromu ve Rett Sendromu olarak bilinen otizm formlar� da bulunmaktad�r.

Otizmli �ocuklarla havuz �al��mas�na kat�lacak uzman personelde bulunmas� gereken �zellikler:

A. Sab�rl� olmal�: Uzman personelin yeterlili�ini de�erlendirirken ele al�nacak �nemli �zelliklerden birisi sab�rl� olmas�d�r.Do�al olarak bu alanda g�rev yapan ki�ilerin �ocuklara do�al ortam�nda onlar�n ki�iliklerini bulma, kendini toplumsal ve fiziksel �evresine tan�tmak i�in zaman vermeli ,�zellikle her �ocu�un kendisine �zg� ya�am �ekline uyum sa�lamal�d�r. Bunlar� yaparken de bir yandan yarat�c�l���n� kullan�rken di�er yandan da kendi kendini terapi edebilme y�ntemlerini bilmelidir.Ancak bunlar� ba�arabilirse �ocuklara azami d�zeyde faydal� olabilir.

B. Bilgi d�zeyi: Otistik �ocuklara e�itim verecek e�itmenlerin �ncelikle Beden E�itimi ve Spor mezunu olmalar� ve bu alanda verilen sertifikalardan birine sahip olmalar� veya bu konuda yap�lm�� e�itimlere, seminerlere kat�lm�� olmas� gerekmektedir. Otizm ve otistik bireyler hakk�nda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma �zelli�ini ta��mal�d�r. Otistik bireyler hakk�nda konusuna hakim olan uzman e�itmenler her otistik bireyin kendisine ait �zellikleri oldu�unu bilir. Bireyin bu �zelliklerini ba�lang�� noktas� olarak tespit eder e�itim ara�lar�n�n ve e�itim metotlar�n�n se�iminde bu verileri kullan�r.

C. Model olmal�: Otistik bireylerin en belirgin �zelliklerinden biriside taklit etme yeteneklerinin geli�mesidir.Bu nedenle bireyler kar��lar�nda do�ru model g�rd�klerinde bunu taklit edecekler ve bunu g�nl�k ya�amlar�na ta��yacaklard�r.

D. Deneyim sahibi olmal�: Su ile terapi konusunda uygun olmayan ko�ullar� tespit edip zaman�nda m�dahale edebilmeli.

E. Beceri analizi ve basamaklama yapabilmeli: ��retmenin hedefine ula�amad��� zamanlarda yani vermek istedi�i davran��� ��renci herhangi bir sebeple alm�yorsa uzman personelin bu hareketle ilgili ��rencinin performans d�zeyine g�re beceri analizi yapmas� gerekir.Daha sonra her hareketin basamaklamas�n� yapmas� gerekir.Par�adan b�t�ne (t�mevar�m) y�ntemiyle kazand�rmas� gereken davran��� yeniden ��renciye vermesi gerekir.

Su ile terapiye al�nacak ��rencilerde bulunmas� gereken �zellikler:

1. Sindirim ve bo�alt�m sistemi normal �al��mal� tuvalet al��kanl���n� kazanm�� olmal�d�r

2. Ba��ms�z giyinip soyunabilmelidir

3. Al�c� dili a��k komut alabilir olmal�

4. Bula��c� cilt ve deri hastal��� bulunmamal�

Otistik bireylerde su ile terapi uygulama �al��malar�

��renci Performanslar�n�n Tespiti

1. Y�ksek i�levli ��renci(asperger-hiperleksi): Bulundu�u ortam�n fark�na varabilen,verilen komutlar� alabilen ve uygulayabilen, ileti�im, sosyal ya�am becerileri, g�nl�k ya�am becerilerini istenilen d�zeyde uygulayabilen bireylerdir.

2. Orta derecede i�levli ��renci: Bulundu�u ortam�n fark�na varabilen ,verilen komutlar� s�n�rl� d�zeyde yerine getirebilen (bir k�s�m fonksiyonlar�n s�zel yada fiziksel yard�mla yerine getirebilen )g�nl�k ya�am becerilerini k�smen uygulayabilen bireylerdir.

3. Hiperaktivitesi olan ve hipoaktiv olan: ��levleri farkl� d�zeylerde olup ,fiziksel aktiviteleri ola�andan �ok h�zl� hareket eden ve dikkat s�resi k�sa olan bireylerdir.

4. D���k i�levli ��renci(mental reterdasyon): Bulunduklar� ortama g�re farkl� tepki vermeyen ,�o�unlukla d�� d�nyas�na kapal�,de�i�iklikleri kabullenmeyen, sosyal ileti�imi s�n�rl� olan bireylerdir.

5. Suyu de�i�ik sebeplerle reddeden ��renciler: Genellikle bulundu�u ortam�n fark�nda olan fakat ge�mi� ya�ant�s�nda su ile ilgili �e�itli olumsuz tecr�beler ya�am�� ve bu ya�ad��� olumsuzluklara kar�� tepkiler geli�tirmi� bireylerdir.Bunun yan� s�ra normal �artlarda su ile bar���k olan fakat havuz ortam�nda bulunan su kitlesinin b�y�kl���ne yada ortamdaki herhangi bir materyale ba�l� olarak �e�itli sebeplere dayanan korkular,nedeni bilinemeyen korkular sebebi ile havuz �al��mas�n� reddeden bireylerdir.

Havuz �ncesi Yap�lan �al��malar

a. Havuza gelirken

I. Fiziksel yard�m: ��rencilerin performans d�zeylerine g�re bir k�s�m ��renci elinden tutulup s�n�ftan havuza kadar olan b�l�m� ��retmeninin yard�m� ile kat eder terapi alan�na getirilir.(Oryantasyon yetisi geli�memi�,motor geli�im �zellikleri zay�f ��renciler ile dikkat s�resi k�sa ve devaml�l��� olmayan ��rencilere uygulan�r.)

II. S�zel yard�m: ��renciye sadece s�zel yard�m ve y�nlendirme verilerek s�n�ftan havuz alan�na kadar olan b�l�m�n yine ��retmeninin kontrol�nde,fakat s�zel y�nlendirmesi ile terapi alan�na getirilir.

III. Ba��ms�z: ��renciye s�n�fta sadece komut verilerek havuz �al��mas�na gitmesi s�ylenir.Bu arada ��retmen uzaktan ��renciyi g�z kontrol�ne al�r.

Otistik �ocuklarda Al��t�rmalar

Ama�: Ayak ��rpma �al��malar�

Davran��lar:

1. Uzun oturu�ta ayak ��rpabilme

2. Y�z �st� pozisyonda ayak ��rpabilme

3. Kenar demirine tutunarak ayak ��rpabilme

4. G�vdeden yard�mla ayak ��rpabilme

5. Ellerinden tutarak ayak ��rpabilme

6. Y�zme tahtas�yla g�vdeden yard�mla ayak ��rpabilme

7. Y�zme tahtas�yla yard�ms�z ayak ��rpabilme Uygulanacak y�ntem ve teknikler

a. Oyun ile terapi s�ras�nda kullan�lacak materyal se�imi :

Kullan�lacak materyallerde keskin u� ve kenar bulunmamas�na dikkat edilmeli.

Sert cisimlerden yap�lm�� olmamas�na dikkat edilmeli

A��za al�nacak kadar k���k malzeme kullan�lmamal�

Havuz i�inde tehlike yaratacak uzunlukta ve b�y�kl�kte malzeme bulunmamal�

Bulunmas� gereken oyun ve e�itim materyalleri:


Kolluk, Can yele�i, Can simidi, Mantar y�zme tahtas�, Plastik �e�itli ebatlarda toplar, Yumu�ak plastik makarna, Deniz yata��, Bone, Plastik portatif kale, G�zl�k

b. Oyun ile suyu sevme �al��malar�:

Otistik �ocuklar�n genel �zelliklerinden biride suyu �ok sevmeleridir.Su ile o kadar bar���kt�rlar ki normalde yapt�r�lamayan hareketleri yerine getirilemeyen bir �ok i�levi su ile oynarken �ocuklar�m�za uygulatabiliriz.Suyu �d�l olarak kullanabiliriz.

- Her ��rencimizin oynamaktan ho�land��� �ok �e�itli materyaller vard�r.Bu materyalleri havuz i�erisinde kullanarak �ocuklar�m�z�n suyu sevmeye ba�lamalar�n� sa�layabiliriz.

- ��rencilerimizin �zellikle birlikte olmak istedikleri ,onlara g�ven veren ki�iler (��retmeni,annesi,karde�i,v.s.)ile birlikte havuza girmeleri sa�lanarak ilk etapta havuzu sevdirmek ba�ka bir y�ntem olarak kullan�l�r.

- ��rencilerin �zellikle yapmak istedikleri bir tak�m hareketleri (suya atlamak,suda yak�n temasl� oyunlar oynamak v.s.),��kar�lan sesleri taklit ederek havuz ortam� i�erisinde onu rahats�z etmeden oyun format�nda �al��malar da y�ntem olarak kullan�l�r.

- Su vas�tas� ile ��rencilerin birbirleri aras�nda sosyal ileti�im kurma �abalar�na do�al ortamlar olu�turmak(birbirlerine su atmak).

- Yar��ma kavram�n� kazanm�� �ocuklar�n e�itli senaryolarla yar��ma ortam� olu�turarak birbirleri aras�nda dil ileti�imi ve sosyal ileti�im kurmalar�n� sa�lamak(kerimle ma�).

- Model olma y�ntemi ile �ocuklar ve ��retmenlerin birlikte ileti�im ve temas halinde oyun oynama �al��malar�(grup oyunlar�)

- Suyun i�inde nefes verme (nargile) �al��mas�

- Su i�inde �ocuklar�n g�zlerini a��k tutmas� maksatl� parmaklarla say� g�sterip onu bilme �al��malar�.(akademik beceri �al��malar�)

- Kulvarlara dizilmi� olan kulvar dubalar�n� sayma �al��malar�.(akademik beceri)

- Kulvarlar�n �zerinden ve alt�ndan ge�me �al��malar�.

- Havuz i�inde topla oynanan oyunlar

- ��rencilerin ��retmenleri ile birlikte kontroll� olarak havuza atlama �al��malar� (koordinasyonu geli�tirmeye y�nelik)

c. B�y�k havuza al��t�rma �al��malar�:

Ama�: Kenar demirine tutunarak uzun oturu�ta ayak ��rpabilmek

Davran��:

1. B�y�k havuzun yan�na gelir

2. B�y�k havuzun kenar�na oturur

3. Kollar�n� omuz hizas�nda a�ar.

4. Elleri ile havuzun kenar�ndan tutar

5. V�cudunu suyun i�erisine sokar

6. Havuzun kenar�ndaki demire tutunur

7. V�cudunu su seviyesinde tutar

8. Ayak parmak u�lar�n� gergin pozisyona getirir

9. Bacaklar�n� kal�adan hareketle yukar� kald�r�r

10. Bacaklar�n� kal�adan hareketle a�a�� indirir

11. Yukar� a�a�� hareketi kontroll� olarak yapar

12. Makas hareketini su seviyesinde senkronize olarak yapar

Ama�: G�vdeden yard�mla ayak ��rpma

Davran��:

1. B�y�k havuzun yan�na gelir

2. B�y�k havuzun kenar�na oturur

3. Kollar�n� omuz hizas�nda a�ar

4. Elleriyle havuzun kenar�ndan tutar

5. V�cudunu havuzun i�ine sokar

6. Uzman personel elleriyle ��rencinin g��s�nden ve kar�n b�lgesinden destekler

7. ��rencinin v�cudunu su seviyesine kald�r�r

8. Parmak u�lar�n� gergin pozisyona getirir

9. Bacaklar�n� kal�adan hareketle yukar� kald�r�r

10. Bacaklar�n� kal�adan hareketle a�a�� indirir

11. Yukar� a�a�� hareketini kontroll� yapar.

12. Makas hareketini su seviyesinde senkronize olarak yapar.

d. Y�zme e�itiminin basamaklamas� �al��malar�

Ama�: Ellerinden tutarak ayak ��rpabilme

Davran��:

1. B�y�k havuzun yan�na gelir

2. B�y�k havuzun kenar�na oturur

3. Kollar�n� omuz hizas�nda a�ar

4. Elleriyle havuzun kenar�ndan tutar

5. V�cudunu suyun i�ine sokar

6. Uzman personel sa� eliyle ��rencinin sol elini tutar

7. Sol eliyle ��rencinin sa� elini tutar

8. ��renci v�cudunu uzman personelin yard�m�yla su seviyesinde dengede tutar

9. Ayak parmak u�lar�n� gergin pozisyona getirir

10. Bacaklar�n� kal�adan hareketle yukar� kald�r�r

11. Bacaklar�n� kal�adan hareketle a�a�� indirir

12. Yukar� a�a�� hareketini kontroll� yapar.

13. Makas hareketini su seviyesinde senkronize olarak yapar.

Ama�: Y�zme tahtas�yla ,g�vdeden yard�mla ayak ��rpabilme

Davran��:

1. B�y�k havuzun yan�na gelir

2. B�y�k havuzun kenar�na oturur

3. Kollar�n� omuz hizas�nda a�ar

4. Elleriyle havuzun kenar�ndan tutar

5. V�cudunu suyun i�ine sokar

6. Y�zme tahtas�n�n kenar�ndan uygun �ekilde tutar

7. Uzman personel elleriyle ��rencinin g��s�nden ve kar�n b�lgesinden destekler

8. ��rencinin v�cudunu su seviyesine kald�r�r

9. Ayak parmak u�lar�n� gergin pozisyona getirir

10. Bacaklar�n� kal�adan hareketle yukar� kald�r�r

11. Bacaklar�n� kal�adan hareketle a�a�� indirir

12. Yukar� a�a�� hareketini kontroll� yapar.

13. Makas hareketini su seviyesinde senkronize olarak yapar.

Ama�: Y�zme tahtas� ile yard�ms�z ayak ��rpabilme

Davran��:

1. B�y�k havuzun yan�na gelir

2. B�y�k havuzun kenar�na oturur

3. Kollar�n� omuz hizas�nda a�ar

4. Elleriyle havuzun kenar�ndan tutar

5. V�cudunu suyun i�ine sokar

6. Y�zme tahtas�n�n kenarlar�ndan uygun �ekilde tutar

7. Kollar�n� gergin vaziyete getirir

8. V�cudunu su seviyesine kald�r�r

9. Ayak parmak u�lar�n� gergin pozisyona getirir

10. Bacaklar�n� kal�adan hareketle yukar� kald�r�r

11. Bacaklar�n� kal�adan hareketle a�a�� indirir

12. Yukar� a�a�� hareketini kontroll� yapar.

13. Baca��n� biri a�a�� di�eri yukar� y�nde olacak �ekilde hareket ettirir

B�y�k havuz uygulamas�nda teknik ve y�ntemler

Otistik bireylerde uygulama, teoriden ve anlatarak ��retimden �ok daha etkili bir ��retim y�ntemidir.

1. G�zlem s�reci

G�venlik �nlemleri al�n�p ��renci havuza girmeye haz�r hale getirildikten sonra ��renci uzman e�itmenler taraf�ndan havuz i�erisine b�rak�l�r. Hareket kabiliyeti, fiziksel �zellikleri,b�y�k ve k���k kas ,motor geli�im �zellikleri uzman e�itmen taraf�ndan �nceden bilinen ��rencinin su i�erisinde yapm�� oldu�u do�al hareketler (su ile tan��ma) ile tam bir g�zlem s�recine al�n�r.Bu s�re� �ocu�un bireysel �zelliklerine ve suya adaptasyonuna g�re uzun yada k�sa olabilir.

Burada ama� �ocu�un su ile tan��t�ktan sonra suyun insanlara vermi� oldu�u (rahatlatma,deri ve g�zeneklerin a��lmas� yolu ile nefes alma ,i� huzur suyun sesiyle vermi� oldu�u psikolojik duygu v�cuttaki negatif iyonlar�n n�trlenmesi v.b.) do�al etkilere kar�� geli�tirmi� oldu�u t�m tepkilerini izleyip yaz�l� notlar almakt�r.Bu g�zlem s�recinden sonra uzman personel uygulayaca�� e�itim ve terapi y�ntemlerini planlar.

2. Do�al hareketlerin d�zeltilme s�reci

�ocuklar�n su i�inde yapm�� oldu�u hareketlerden verdikleri ip u�lar� ba�lang�� noktas� olacak bi�imde �nce bu hareketlerin d�zeltilmesi,�ekillendirilmesi,formata uygun hale getirilmesi i�in ��renci uzman personel taraf�ndan y�nlendirilir.

3. Feedback(geri besleme)

Uzman personelin hedefine ula�amad��� zamanlarda hedef davran�� ile ilgili beceri analizi yap�l�r hareket analizi yap�larak ��renciye �zg� basamaklama yap�l�r.E�itim ��retim materyallerinden de do�ru bi�imde faydalan�larak problem davran�� d�zeltilir.

4. Fiziksel yard�m

Bu �al��malar�n tamam�nda uzman e�itmen taraf�ndan, �ncelikle fiziksel yard�m mutlaka verilir.

5. S�zel yard�m

Belli bir s�re sonra (terapi verilecek bireyin �zelli�ine g�re) fiziksel yard�m a�amal� olarak kesilir ve sadece s�zel yard�mla hedefe ula��lmaya �al���l�r.

6. Ba��ms�z olarak amaca ula�ma

��renci hedef davran��� kavray�p hareketi uygulama noktas�na geldi�inde sadece komutla hedef davran���n ��renci taraf�ndan eksiksiz uygulanmas� sa�lan�r. Bu �al��malarda esas olan �ocuklar�n bireysel �zelliklerinin tam anlam�yla g�zlenmi� olmas�d�r.

�zledi�imiz y�ntemler aras�nda g�venlik �nlemlerini alarak havuzun i�erisine serbest�e b�rakt���m�z ��rencilerin v�cudunu tan�mas�, g�zlem yapmas�, v�cudun organlar�n�n (el,kol,g�vde)su i�indeki hareketlerini g�zlemlemesi sa�lan�r.

Su i�inde yapt��� bu hareketlerin karada yapm�� oldu�u hareketlerden farkl� oldu�unu ��rencinin anlamas� sa�lan�r. Gerek g�r�len yerlerde k���k ve k�sa s�reli m�dahaleler yap�l�r. ��rencileri s�kmadan k���k fiziksel, s�zel yard�mlar ile uyar� ve komutlar verilerek suyun i�inde yapm�� oldu�u hareketler bi�imlendirilir, d�zeltilir, y�nlendirme yap�l�r. �ocu�un g�r�� alan� i�erisinde herhangi bir �ekilde dikkatini �ekerek model olunup havuzda yap�lmas� gereken, havuz program�nda yer alan konular�n ��retilmesi �al��malar� yap�l�r. �rnek: Havuz i�erisinde iki nokta aras�ndaki bir mesafeyi ��rencinin y�zerek kat etmesi istenir. Yard�mc� ara� ve gere�lerin uygun bi�imde kullan�lmas� sa�lan�r. Fiziksel ve s�zel yard�mlardan sonra ��renciye model olunarak hedef davran��lar ��retilir.
Bu a�amalardan sonra mevcut program dahilinde kurall� y�zme e�itimine ge�ilir.

Sonu� olarak otistik bireyler konusunda uzman e�itmenlerimiz, tecr�be ederek �u sonu�lara varm��t�r:

Havuz �al��malar� v�cudun t�m i�levleri i�in vazge�ilmez birer �n ko�uldur. Solunum, dola��m, sindirim, bo�alt�m i�levlerinin gerekti�i bi�imde yerine getirilmesi ancak bu �al��malar ile sa�lanm��t�r. Onun i�indir ki; �ocuklar havuzda oynarken �ok ne�eli ve mutludurlar. Havuz sonras� etkinliklerde daha canl�, i�tahlar� artm�� ve daha d�zenli uyuyan bireyler haline gelmi�lerdir.

Havuz �al��malar� �ocu�un kendini �zg�r hissetmesine ve rahatlamas�na olanak sa�lamaktad�r. Rahatlama fazla enerjinin y�nlendirilmesi ile harcand���ndan �ocuklar a��s�ndan �ok �nemli geli�meleri de beraberinde getirmektedir. Ancak baz� a��r� davran��lar�n k�s�tlanmas� ve kurallara uyman�n sa�lanmas� da en az su ile terapi �al��malar� kadar �nemlidir. Havuz etkinliklerinde esnek davranmal� �ocuklar� daha az k�s�tlay�p daha yal�n kurallara uymalar� sa�lanmal�d�r.�ster tek ba��na isterse grup halinde �ocuklar oyun oynayabilmelidir.

Havuz �al��malar� Otistik bireylerin di�erleriyle uyum sa�lama,kurallar� ��renme ve benimseme,duygular�n� ifade edebilme ve s�k�nt�lar�ndan kurtulmalar�na olanak sa�lamaktad�r.

�ocu�un hareket etme becerilerini geli�tirme,sa�l�kl� geli�meyi destekleme ve bedene i�lerlik kazand�rma su ile terapi �al��malar�n�n en belirgin hedefleridir.

Havuz cretleri (Ltfen aadan havuz seerek ders cretlerine baknz)
Ataköy Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Ataşehir Kapalı Yüzme Havuzu, Ataşehir | İstanbul
The Green Park Otel Kapalı Yüzme Havuzu, Merter | İstanbul
Çekmeköy Kapalı Yüzme Havuzu, Çekmeköy | İstanbul
The Green Park Hotel Kapal? Yzme Havuzu, Taksim | ?stanbul
Dedeman Otel Kapalı Yüzme Havuzu Esentepe Şişli | İstanbul
Bakırköy - Ataköy Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Bahçelievler Yenibosna Yüzme Havuzu, Bahçelievler | İstanbul
Facebookta Yorumla