Havuzlar

Ataky Olimpik Kapal? Yzme Havuzu, Bak?rky | ?stanbul

Atak�y Avni Akyol Olimpik Kapal� Y�zme Havuzu'nun uzunlu�u 50 metre, geni�li�i 25 metre, derinli�i 5 metredir ve 10 kulvar� bulunmaktad�r. Havuz suyu s�cakl���: 25 �C - 27 �C aras�ndad�r. Havuz genellikle kul�pler ve y�zme kurslar� taraf�ndan kullan�lmaktad�r.

Yuzmeegitimi.com
, �niversitelerin Beden E�itimi ve Spor b�l�mlerinden mezun, alan�nda uzman y�zme antren�rleriyle birlikte Atak�y Avni Akyol Olimpik Kapal� Y�zme Havuzunda y�zme e�itimi vermektedir.

Y�zmeyi hi� bilmiyorsan�z ilk 8 saatlik e�itim �al��mas�; suya al��mak i�in yap�lan �al��malar,suya nefes verme ve nefes kontrol� �al��mas� , kol tekni�i ve ayak vuru�lar�ndan olu�an ba�lang�� y�zme e�itiminden olu�maktad�r, buradaki ama�; kafa suda iken ayak ve kollar� kullanarak su �zerinde belli bir mesafeyi katedebilmektir. Ba�lang�� e�itiminde sadece serbest stilde y�zme e�itimi verilir ve �ncelikli ama� sizin y�zmeyi standart bir �ekilde ��renmenizdir. �lk 8 saatlik ba�lang�� e�itiminden sonra alaca��n�z e�itim nefes tekni�i, kol vuru� tekni�i ve koordinasyon hareketlerine ba�l� teknik e�itimle devam eder. Bu a�amada e�itim s�resi ��rencininde durumuna ba�l� olmak kayd�yla 4-8 ders aras� de�i�mektedir. Ba�lang�� ve teknik e�itiminden sonra kursa devam etmeniz durumunda isterseniz 4 stilde y�zme (Serbest, S�rt�st�, Kurba�a, Kelebek) e�itimlerine ge�ilmektedir. �stedi�iniz stil(ler)de e�itim almay� da talep edebilirsiniz.

�cretler:

�zel
y�zme dersi �creti 120 TL
2 ki�ilik grupta y�zme dersi �creti toplam 160 TL (2 x 80 TL)
3 ki�ilik grupta y�zme dersi �creti toplam 210 TL (3 x 70 TL)

�nemli Bilgi:A) 2 ve 3 ki�ilik �zel ders grubunu �yeler kendileri olu�turur.
B) 2 ve 3 ki�ilik �zel grup derslerindeki fiyatlar bir ki�i i�in ve 1 saatlik ders �cretidir.

Yorum Yaz