Program ve Ücretler

Skolyoz Yüzme Kursu

SKOLYOZLULARDA Y�ZME NASIL OLMALIDIR

Skolyoz d�zelme ihtimali olan bir hastal�kt�r. �zellikle d���k derecelerde ki e�riliklerde sa�lanan ba�ar� umut vericidir. Y�zme, pilates ve fitness �al��malar�n�n gereken �ekilde haz�rland��� takdirde bu hastal�kta etkili oldu�u pek �ok vaka da g�zlemlenmi�tir. Tamamen d�zelme ki�inin doktor takibi alt�nda olmas�, derecesi ve do�ru antrenman program�na ba�l� olarak ki�iden ki�iye fark g�sterir.

Akut d�nem de fizik tedavi ve kronik d�nem de spor( y�zme, pilates ve Fitness) en g��l� ila�lardand�r. Her vaka bu �ekilde d�zelebilir s�ylemi hen�z ispat edilmi� olmasa da bir g�n yap�lan �al��malar ile ger�eklere ula��lacakt�r.

Y�zme yapacak ki�inin antren�r taraf�ndan de�erlendirilmesi, duru�un de�erlendirilmesi ile yap�l�r. Hangi omuzun yukar�da hangi omuzun a�a��da oldu�una bak�l�r. Tek taraf veya �ift taraf e�rilik antrenman da fark yarat�r. Y�zme de kullan�lacak sitiller d���k tarafta ki omuz i�in g��l� uzanmalarla serbest stil tek kol �al��mas�, y�ksekte olan omuz un kolu i�in tek kol s�rt �st� �al��ma ile planlanmal�d�r. ��rencinin ya��, derecesi, spor yapma kapasitesi haz�rlanacak antrenmana y�n verir.

Barfiks �al��malar�nda ki d���k omuza uygulanan uzanma ve germe, y�zme de serbest stilde tek kol �al��mas� olarak yans�r. Y�ksekte kalan taraf�n s�rt �st� kol �al��mas� ile antrene edilmesi mant���, d��a ��k�k k�rek kemi�inin i�eriye, s�rta do�ru itilmesi mant���ndan hareketlidir. Bu �al��ma kifoz dada uygulanabilir.

Sadece y�zme, her derece de (10 dereceden 40 dereceye kadar uygulanmakta) ba�ar�l� olamayabilir. Y�zmenin yan�nda pilates ve uzman e�itmen kontrol�nde haz�rlanan Fitness programlar� da s�rt ve g���s kaslar�n�n geli�imi ile omurgaya destek verir.

D�zenli antrenman yapan ��rencinin antrenmanla paralel, gereken kassal geli�im i�in do�ru beslenme sistemine de ihtiyac� vard�r. Bir spor ve beslenme uzman�ndan alaca�� yard�mla(diyetisyenler bu konuda antrenman bilgisi olan ve sporcuyla �al��m�� uzmanlardan se�ilmelidir) do�ru beslenme ile ilgili de destek almal�d�r. Spor ve beslenme uzmanlar�n�n bu konuda ki en b�y�k art�s�, antrenman bilimine vak�f olmalar� ve yap�lan antrenman y�ntemine uygun ihtiya� tespitinde bulunabilmeleridir. ..

�zellikle y�zme antren�rlerinin dikkate almas� gereken konu Skolyoz ile ilgili olarak gelen ��rencinin d���k ve y�ksek omzunu do�ru tespit etmektir.

D���k omuz, uzanmal� (En uza�a uzanarak)serbest stil, tek kol…

Y�ksek omuz taraf�nda ki kol da geriye do�ru m�mk�n oldu�u kadar derinden �eki�li s�rt �st� stilde ki kol �al��mas� yapmal�d�r.

Yapt���m�z �al��malar da g�rd�k ki bu �ekilde �al��an �ocuklar�n duru�lar�nda �nemli fark elde edilmi�, a�r�s� olanlar da rahatlama tespit edilmi�tir. Meslekta�lar�m�z�n dikkat etmesi gereken konu ��rencilerinin mutlaka uzman hekim kontrol�nde olmas�d�r…

Havuz cretleri (Ltfen aadan havuz seerek ders cretlerine baknz)
Ataköy Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Ataşehir Kapalı Yüzme Havuzu, Ataşehir | İstanbul
The Green Park Otel Kapalı Yüzme Havuzu, Merter | İstanbul
Çekmeköy Kapalı Yüzme Havuzu, Çekmeköy | İstanbul
The Green Park Hotel Kapal? Yzme Havuzu, Taksim | ?stanbul
Dedeman Otel Kapalı Yüzme Havuzu Esentepe Şişli | İstanbul
Bakırköy - Ataköy Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Bahçelievler Yenibosna Yüzme Havuzu, Bahçelievler | İstanbul
Facebookta Yorumla