Yzme Hakkinda

Bel ve Boyun Fıtığında Yüzme ve Faydaları

Bel f�t���n�n olu�mas�n� engelleyen y�zme sporunun, mevcut olan bel f�t��� rahats�zl�klar�n�n tedavisinde de olumlu sonu�lar verdi�i belirtildi.
Kar�n ve s�rt kaslar�n� kuvvetlendiren y�zme sporu, d�zenli olarak yap�ld���nda ise bel f�t���n� tedavi eden en �nemli y�ntem olarak �neriliyor. Bel ve kar�n kaslar�n�n kuvvetlenmesinin omurlara binen y�k� azaltt���n�n g�r�ld��� belirtiliyor. Bel f�t��� olu�umunu �nlemek ya da tedavi ama�l� spor yapmak isteyenlere uzmanlar taraf�ndan ilk olarak y�zme sporu �neriliyor. �lk defa spora ba�layacak olan ki�inin ise birdenbire h�zl� bir tempo ile y�zmeye, y�r�meye ya da ko�maya ba�lamas�n�n v�cuda zarar verece�inden dolay�, sporlar�n ki�inin kondisyonuna ve fiziki yap�s�na g�re uygun bir �ekilde yap�lmas� gerekti�i bildiriliyor. Yine kaslar� uygun bir �ekilde �al��t�rmak i�in serbest stil ve s�rt �st� y�zme stilleri uzmanlar taraf�ndan hastalara tavsiye ediliyor.

Kas spazm�, bel kaymas�, kire�lenme, romatizma, kemik erimesi, omurlarda k�r�k ve bel f�t��� gibi �e�itli nedenlerden olu�an bel a�r�lar�n�n ancak y�zde ikisi cerrahi tedavi gerektiriyor. Bel a�r�s� �ekenler futbol ve basketboldan ka��p; y�zme ve aerobik gibi sporlara y�nelebilirler."

Bel ve boyun f�t���nda y�zme vazge�ilmezdir. �zellikle s�rt �st� y�zme ve suda yap�lacak egzersizlerle ameliyat olmadan t�m s�k�nt�lardan kurtulabilirsiniz.

Teknik olarak y�zebildi�inizi d���n�yorsan�z, bel veya boyun f�t���n�z i�in y�zmenin nimetlerinden faydalanabilirisiniz. Teknik y�zebiliyor olmak bu konuda �nemli…

Bel ve boyun f�t���nda en b�y�k s�k�nt� stresli i�lerde �al��anlarda, masa ba�� i�i veya s�rekli ayak�st� �al��anlarda g�r�l�yor olmas�d�r. F�t�klar s�rekli ayn� pozisyonda kalmay� sevmez, gerginlik ve streste f�t���n ba� d��man�d�r.

Y�zerek bel be boyun kaslar�n�z�, s�rt ve omurgay� g��lendirerek y�k�n� hafifletmi� bask�y� kaslarla payla�m�� olmas�n� sa�lars�n�z. B�ylece, omurlar rahatlar ve o dayan�lmaz a�r�lar�n ge�mi� oldu�unu g�r�r�s�n�z.

G��l� bir omurga ile f�t�klarla ba� edilebilir. D�zenli egzersiz ve y�zme ilerleyen ya�lar�n�zda g��ten d��en kaslara tek �aredir. G�� kaybeden kasalar� yeniden kazanmak ve omurgan�n y�k�n� tekrar �stlenmek i�in mutlaka d�zenli egzersiz ve y�zmeyi tercih edin. S�rt �st� y�zme ve su egzersizleri sizi ameliyattan kurtaracak en g��l� ila�t�r

bel ve boyun f�t��� olanlar; uzman bir e�itmen den stil ��renerek ve s�rt �st� tekni�ini ��renerek y�zerlerse bel ve boyun f�t���nda g�zle g�r�l�r �ekilde faydas�n� g�r�rler ancak kaba tabirle bodoslama y�zmek yada tekni�e uygun y�zmemek f�t���iyice artt�rmaktad�r.
bel ve boyun f�t�klar�nda ancak uzun s�reli y�zmeler iyi gelmektedir y�zen ki�iler y�zd�klerinde ald�klar� fayday� akabinde y�zmeyi b�rakt�klar� anda ayn� konuma geri d�nmektedirler.
Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz