Yzme Hakkinda

Gebelikte Yüzme ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

S�cak yaz g�nlerinde hemen hepimizin akl�n� tatil hayalleri me�gul eder. Tatil deyince de insan�n akl�na ilk olarak g�ne�, kum ve deniz geliyor. S�cak g�ne�in alt�nda �s�nan bedenleri serin sulara b�rakmak hayali bile, �o�umuzun �al��ma ortam�ndan sanal ve k�sa bir s�re i�in de olsa uzakla�mas�na neden oluyor. Baz�lar�m�z ise biraz daha �ansl�. Ya evlerinde bulunan ya da spor kl�plerinin veya otellerin havuzlardan yararlanabiliyorlar. Peki ya gebeler? Onlar s�cak yaz g�nlerinde y�zme zevkinden ve �ans�ndan mahrum kalmak zorundalar m�?
Cevap kocaman bir HAYIR. ��nk� y�zme y�r�y��ten sonra gebelik s�resince yap�labilecek en uygun ve yararl� spor. Hem dola��m sistemi hem de kaslar �zerinde olumlu etkileri var.

Y�zme esnas�nda kol, bacak ve kar�n b�lgesinde bulunan b�t�n kas gruplar� �al��t�r�l�yor. Kalp at�m h�z� ve al�nan oksijen miktar� artt��� i�in dolay�s� ile bebe�e giden oksijen miktar�nda da art�� s�z konusu. Y�zmeyi gebelikteki en uygun spor dal� haline getiren fakt�r ise �ok daha �nemli: Yaralanma tehlikesinin olmamas�. Ger�ekten de y�zme bilen bir ki�inin suda kendi kendini yaralamas�, d��mesi ve biryerlere �arpmas� neredeyse olanaks�z. Bir ba�ka avantaj� ise ki�inin kendisini a��rl�ks�z hissetmesi. Bu �zellikle gebeli�inin son d�nemlerinde olan kad�nlar i�in psikolojik a��dan olduk�a �nemli. Ayr�ca su i�erisinde terleme ve v�cudun �ok fazla �s�nmas� m�mk�n olmad���ndan egzersizin bu t�r olumsuz etkilerini ortadan kald�rmas� da cabas�. Yap�lan az say�da �al��mada gebelikleri s�ras�nda d�zenli y�zen kad�nlar�n kendierini daha az yorgun hissettikleri, daha g�zel uyuduklar� ve gebeli�in getirdi�i ruhsal ve fiziksel streslerle daha kolay ba�a ��kabildikleri g�sterilmi�
Gebelik �ncesinde d�zenli olarak y�zen kad�nlar, daha �nceki programlar�na devam edebilirler. Ancak gebe kald�ktan sonra ilk kez havuza girecekler biraz daha dikkatli olmak zorunda. �ncelikle suya girmeden �nce v�cudu �s�tmak, yava� y�zmek ve dozu yava� yava� artt�rmak gerekiyor. Gebeli�inin ilk 3 ay�nda bulunanlar i�in g�nde 20 dakika y�zmek yeterli. Yine bu d�nemde sabah erken saatlerde y�zmek gebeli�e ba�l� bulant� ve kusmalar� azalt�yor ve g�n�n geri kalan k�sm�n�n daha rahat ge�irilmesine yard�mc� oluyor. ikinci 3 ayl�k d�nemde ise su eklem ve ba�lar� destekleyerek bel ve s�rt a�r�lar�n�n azalmas�na yard�mc� oluyor. Bu d�nemde daha �nceki y�zme al��kanl�klar� aynen devam edebilir. Son d�nemlerde ise y�zmeye devam etmekte herhangi bir sak�nca yok. Ancak v�cudu fazla s�kmayan, gebeler i�in tasarlanm�� mayolar� kullanmak gerekiyor.

Karada yap�lan k�lt�r fizik hareketleri suda da yap�labilir. Bunun avantaj� terlemeyi ve a��r� �s�nmay� engellemesidir. K�lt�r fizik hareketleri yaparken suyun meme ba�� hizas�nda olmas� en uygun derinlik. Tabii bu kural y�zerken de ge�erli. �zellikle s�k s�k kramp giren kad�nlar boy hizas�n� ge�meyecek derinliklerde y�zmeli. Olas� bir kramp durumunda yard�m alabilmek i�in suya tek ba��na girmemeye de �zen g�sterilmeli. Yine y�zerken nefes tutup �ok uzun s�re dal�nmamal�.

Bu basit kurallara uyarak gebeli�inde kanama, d���k tehlikesi, sular�n erken a��lmas� gibi problem ya�amayan t�m gebe kad�nlar do�uma kadar y�zebilirler.
Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz