Yzme Hakkinda

Hipotermi ve Dehidrasyona Karşı Korunmak

Hipotermi a��k deniz y�z�c�lerinin kar��la�abilece�i en tehlikeli problemdir. Ayn� derecelerde �s� kayb�, suda, havada oldu�undan 25 kat daha h�zl�d�r. Su s�cakl��� d��t�k�e, �s� kayb� da artar. So�uk suda, kan, ba��n�z haricinde b�t�n uzant�lar�n�zdan �ekilir. Ancak, bu s�cakl�k de�i�imin v�cuda yans�ma h�z�, insandan insana de�i�ir. Ne olursa olsun, can sa�l���n�z i�in 19 derecenin alt�ndaki s�cakl�klarda yap�lan antrenman ve y�z��lerde antren�r�n ya da yar�� memurlar�n�n, hipotermi i�aretleri i�in sizi izliyor olmal�s� gerekmektedir.

Hava s�cakl��� d��t���nde, havadan ve sudan �s� kaybedersiniz. E�er hava s�cakl��� deniz s�cakl���ndan 10 dereceden fazla d���kse, daha da �s� kaybedersiniz. Hava 15.5 dereceyken 21 derecelik suda y�zmek problem yaratmayacakt�r. E�er su 15.5 derece ve hava 7 derece ise, bu ko�ullara uygun antrenman
yapmad�ysan�z problem ya�ayacaks�n�z demektir.
Hipoterminin �� Faz�
Hipoterminin �� faz� vard�r: Hafif, makul, ciddi ( tablo 2.2’ye bak�n). Hafif hipotermide, t�yleriniz �rperir ve titremeye ba�lars�n�z. Cildiniz maviye d�nebilir ve v�cut s�cakl���n�z 35-36.6 derece civar� olacakt�r. Bu fazda, �l�k s�v�lar v�cudunuzu �s�tmaya yard�mc� olur. Hafif hipotermi, s�k dozlarda �l�k s�v� al�m� ve s�kl�kla idrar yaparak tedavi edilebilir. Kendinizi iyi hissetmez ve suyu terk etmek isterseniz, terk edin. ��nk�, kimi y�z�c�ler b�yle bir durumda panikler.
TABLO 2.2
Hipotermi
Faz
V�cut S�cakl���
��aretler
Hafif
35-36.6 derece
Bilin� yerinde, titreme, mavi cilt
Makul
32.2-35 derece
Bilin� yerinde, ciddi titreme, konu�mada zorluk, sorulara cevap vermede g��l�k, b�y�m�� g�zler, gri cilt
Ciddi
30-32.2 derece
Bilin� kayb� g�r�lebilir, gri-beyaz cilt, sorular� anlayamama, arkada�lar� tan�mada zorluk, titreme yok-kat�
Antrenmanlarda birka� sefer hafif hipotermi ya�amak, yar��ta ac� ve titremeyle ba� etmenize yard�mc� olur. Y�z��� bitirdi�inizde ya da sudan ��kmaya karar verdi�inizde �zerinizdeki �slak k�yafetleri olabildi�ince �abuk ��kar�n. Derinizi kuvvetlice ovun ve kuru, s�cak k�yafetler giyin. Birka� kat giyinmeye ihtiyac�n�z olabilir. Is�nd�k�a ekstra k�yafetleri ��karmaya ba�layabilirsiniz. Olabildi�ince �abuk �l�k i�ecekler i�in. E�er hala ���yorsan�z, bir arabaya binerek klimay� s�cakta �al��t�r�p daha �abuk �s�nmay� sa�layabilirsiniz.
Makul hipotermide, g�zleriniz b�y�r ve titremeniz daha ciddi olur, deriniz ise gridir. S�v�lar� kabul etmeyebilirsiniz ya da a�z�n�z�n kenar�ndan d��ar� ��kar. Konu�mada ve sorular� cevaplamada g��l�k �ekersiniz. Erkek y�z�c� idrar�n� yapamaz. V�cut s�cakl���n�z 32-35 derecelere d��er. Makul hipotermi ya��yorsan�z, kula� h�z�n�z azal�r ve etkinli�i zay�flar.
Y�z��� bitirmeye az, yani 20-30 dakika kald�ysa y�z��� bitirebilirsiniz, ancak ilk yard�m ekibi durumdan haberdar edilmelidir. E�er 50 ya��n �st�ndeyseniz, teredd�t edilmeden sudan ��kar�lman�z gerekmektedir. Y�zmeyi tamamlad���n�zda ya da sudan ��kar�ld���n�zda, hareketlerinizi k�s�tlaman�z, ayakta durmaman�z ve birka� ad�mdan fazla y�r�memeniz gerekmektedir. V�cudunuzun merkezi olan kalp ve beyninizi korumak i�in kan, uzuvlar�n�zdan bu b�lgelere toplad���ndan, yatman�z �nemli bir zorunluluktur. Bacaklar�n�z ve kollar�n�z v�cut merkezinize oranla daha so�uk olacakt�r. E�er �ok y�r�r ve hareket ederseniz,v�cudunuzdaki sirk�lasyon h�zlanacak, so�uk kan kalbinize ula�acak ve kalp krizi riski do�acakt�r. Bunu �nlemek i�in, k�yafetlerinizi ��karmal�, v�cudunuzun merkezini s�cak tutmal�, �l�k i�ecekler i�meli ve sonras�nda v�cudunuzu tamamen �s�tmal�s�n�z. �lk yard�m ekibi varsa; t�m bu �nlemleri onlar sizin i�in almal�, kas�klara yak�n arterlere ve her bir koltuk alt�na s�cak torbalar yerle�tirmelidirler. Bu �nlemler ve s�cak k�yafetler normal v�cut s�cakl���na d�nmenize yard�mc� olacakt�r. G�venli�iniz i�in mutlaka, bir doktor taraf�ndan kontrol edilmeniz gerekmektedir.

Ciddi hipotermi �l�mle sonu�lanabilir. Genellikle titremeniz durur ve ans�z�n bilincinizi kaybedersiniz. Cildiniz gri-beyazd�r. V�cut s�cakl���n�z 32 derecenin alt�ndad�r. Hemen sudan �ekilmeniz gerekmektedir yoksa bo�ulursunuz. Bir hastanenin acil servisine g�t�r�lmelisiniz. Yolda, �slak k�yafetleriniz ��kar�lmal� ve uyku tulumuna ya da battaniyelerin i�ine yerle�tirilmelisiniz. Uyku tulumunun i�ine ba�ka bir insan�n girmesi �nemlidir. Bu, v�cut s�cakl��� transferini sa�layarak, ya�amda kalma �ans�n� artt�r�r. �kinci ki�i yaln�zca i� �ama��rlar�yla olmal�d�r.
Bilinmelidir ki; y�z���n uzakl���ndan ba��ms�z olarak, herkes hipotermi ya�abilir. Hastal�k belirtisi g�stermeden yar��abilmek i�in y�z�c�lerin benzer s�cakl�klarda antrenman yapmas� gerekmektedir.
Dehidrasyon
A��k deniz y�z�c�lerinin ve triatletlerin kar��la�abilece�i ba�ka bir t�bbi tehlike ise dehidrasyondur. Dehidrasyon, hipoterminin ilk semptomlar�ndand�r. �nc�l i�aretleri, ba� d�nmesi, yorgunluk, ba� a�r�s�, susama, i�tah kayb�, k�zar�k deri, sab�rs�zl�k ve g��s�zl�kt�r. E�er dehidrasyon devam ederse, flu g�r��, sa��rl�k, yutkunmada zorlanma, kuru deri, h�zl� nab�z, k�sa nefes, t�k�r�kte azalma, d�zg�n ayakta duramama ya�ayabilirsiniz.
Bunun olmas�n� engellemek i�in, e�er m�mk�nse, antrenmanda ya da yar��ta her 10-15 dakikada bir 1 bardak s�v� t�ketin. So�uk ya da s�cak suda zaman� 5-10 dakikaya indirin.
Serin i�ecekler en iyisidir. Daha kolay hazmedilirler. Ancak, su so�uksa, s�v�lar� 29.5 ile 32 dereceye civar�nda �s�t�n. Su, iki saate kadar olan y�z��ler i�in uygun bir i�ecektir, ancak, iki saatten sonra v�cudunuzun elektrolit s�v�lar�na ihtiyac� vard�r.
�rne�in; Paula Newby – Fraser, Ironman D�nya �ampiyonlu�u'nu 8 defa kazanan �ok tecr�beli bir sporcuydu. Ironman, onun yar��� olarak d���n�l�yordu. Yar���, 9 saatin alt�nda, 8 saat, 55 dakika, 28 saniyede bitiren tek kad�nd�. En son, Ironman’i 1996 y�l�nda kazand�. Ama, 1995 y�l�nda, 7. Ironman zaferini elde etmeyi hedeflerken �ok k�t� bir �ey oldu. Bisiklet aya��nda, yeme�ini att� ve yeme i�meyi durdurdu. Maratonu bitirmeye �ok az kalm��ken, a��r� yorgunluk ve dehidrasyondan ko�madan y�r�meye ge�ti. Biti�e 400 metre kalm��ken dizlerinin �st�ne d��t�. 20 dakika sonra kendini zorlad� ve yar��� kad�nlarda d�rd�nc� s�rada bitirdi.
Paula, 3 sebepten dolay� dehidrasyon ya�ad�: 3.86 km.lik y�z��te s�v� almad�- kimse almad�. Bisiklet k�sm�nda, yeme ve i�meyi keserek harcad��� enerjiyi yerine koyamad�. �zellikle, atlet bir triatletse ve yar��acak 2 b�l�m� daha varsa, yar�m saatin �st�ndeki y�z��lerde y�z�c� mutlaka s�v� i�melidir.
Dehidrasyon, Ironman’in muhte�em kad�n yar����s�n� durdurmakla kalmay�p �ld�rebilirdi de. S�v� ve yiyecek almak, v�cudun performans�n� artt�rmak ve kazanmak i�in hayati �nem ta��r. Antrenmanlar�n�z s�ras�nda, yemenizi ve i�menizi planlay�n ve yar�� s�ras�nda plan�n�z� uygulay�n. Bu ba�ar� ve ba�ar�s�zl�k aras�ndaki fark� belirleyebilir.

G�ne�in zararl� ���nlar�ndan korunun...
Yar��lar s�ras�nda g�ne�e kar�� da �nlem almal� ve cildinizi gerekti�i gibi korumal�s�n�z. Y�zme an�nda, g�ne�e s�rt�n�z� verece�inizden, cildiniz, uzun a��k deniz y�z��lerinde fazlaca g�ne� �����na maruz kalacakt�r. Bu sebeple, v�cudunuzun s�v� dengesini korurken, boynunuza, ensenize, kollar�n�za ve bacaklar�n�za g�ne� koruma kremi s�rd���n�zden emin olun. Y�zme antrenman�ndan 30 dakika �nce g�ne� koruma kremini v�cudunuza uygulay�n. Yeterli bir miktar kulland���n�zdan ve iyice derinize yedirdi�inizden emin olun. En az�ndan 30 fakt�rl�k bir koruma kremi kullanmak en iyisidir. Deriyi UVA ve UVB ���nlar�ndan ayn� anda koruyan bir krem kullanmak �nemlidir. 30 fakt�rl�k kremler % 96.67 deriyi bu ���nlardan korur. Suda 6 saatten fazla kal�c�l�k g�sterebilen bir krem se�in.
Kulak enfeksiyonlar�na kar�� korunma...
Y�z�c�lerin kendilerini korumas� gereken ba�ka bir problem ise kulak enfeksiyonudur. G�lde, nehirde, okyanusta ya da havuzda y�z�yor olsan�z da kulak enfeksiyonu riskiniz vard�r. Her y�z��ten sonra kula��n�za bir kulak sol�syonu damlat�n. Bu, eczane re�eteli, % 70 alkol ve % 2 salisilik asit i�eren bir ila� ya da re�etesiz bir ila� olabilir.

Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz