Yzme Hakkinda

Kifoz ve Skolyozlular İçin Yüzme

Skolyoz Nedir ?

Skolyoz, omurgan�n g���s (thoracic) veya bel (lumbar) b�lgelerinde g�r�lebilen, yana do�ru e�rili�idir. Tek ba��na olabilece�i gibi, kifoz (arkadan �ne do�ru anormal bir e�rilik) ile beraber de g�r�lebilir (Kifoskolyoz).

�ncelikle duru� bozukluklar� ve s�rekli devam eden boyun, s�rt ve belde a�r� �ik�yetleri olu�turur. �lerleyen d�nemler akci�er fonksiyon bozukluklar�na sebep olabilir. Omurga kaslar�n�n zay�fl��� bunu daha da ilerletebilir.

Egzersiz, omurga e�rilikleri i�in �nerilir. ��nk� omurga kaslar�n�n g��lendirilmesiyle, a�r�lar azal�r ve ya�am kalitesi artmaya ba�lar.

FARKLI T�PLER� VARDIR.

* Anne karn�nda enfeksiyonel rahats�zl�k, �eker ya da birtak�m vitaminlerin eksilmelerinin neden oldu�u (konjenital)ad� verilen ve do�um sonras� belirtilerini g�steren tip.

* Di�erine g�re daha s�k g�r�len ve ergenlik �a��nda ba�lay�p ilerleyen (idiyopatik)tip.

* Bunlar�n yan�nda, ender olarak g�r�len di�er tipleri de mevcuttur.

SKOLYOZUN BEL�RT�LER� NELERD�R?

* Omurgan�n yana do�ru e�rili�i
* Omuz ve kal�alar�n simetrik durmamas�
* Birinci e�rili�i kar��lay�c� ikinci bir e�rilik varl���
* Skolyozda bel ve s�rt a�r�s� s�k kar��la��lan bir bulgu de�ildir. E�rili�e a�r�n�n da e�lik etti�i durumlarda omurgan�n ve i�inden ge�en omurili�in iltihabi hastal�klar� ve t�m�rleri akla gelmelidir. baz� durumlarda bahsedilen hastal�klar�n tek bulgusu a�r�l� skolyoz olabilir. Muayene s�ras�nda, bir omuzun di�erinden daha yukar�da oldu�unun fark edilmesi, s�rt veya belde saptanan ��k�nt� ve asimetri durumunda skolyoz olabilece�i d���n�lebilir.

�OCU�UMUZUN SKOLYOZU OLDU�UNU NASIL ANLAYAB�L�R�Z

�ocu�unuzun �st�nde hafif bir giysi oldu�u halde bile kendi evinizde test edebilirsiniz. Bunun i�in, �ocu�unuzdan kollar�n� ayaklar�na do�ru serbest�e b�rak�p �ne e�ilmesini isteyin.

1- S�rt�n her iki yan� ayn� y�kseklikte olmal�!

�ocuklar hangi ellerini kullan�yorlarsa o taraf�n k�rek kemi�iyle omurlar�n�n aras�, di�er tarafa g�re daha kal�n ve k�sad�r. E�er bu kal�nl�k k���k parma��n�z�n kal�nl���na yak�nsa!

2- Omur d�z bir �izgide olmal�!

Belinden ensesine do�ru d�z bir hat de�il de, bariz S �iziyorsa!

B�yle asimetrik omur yap�s�n� fark etti�inizde mutlaka t�bbi destek almal�s�n�z. �st s�rt b�lgesinde 55 bel b�lgesinde 35 dereceyi a�m�� ve regl (menstruasyon) ba�lang�c�ndan iki sene ge�memi�se, ilerleme artabilir. Bu a��lara ula�masa bile, nadir olarak g�r�lmekle birlikte, kaburgalardaki a��r� e�rilmeler kalp ve/veya akci�erler �zerinde bask� sonucu ciddi sorunlar yaratabilir.

SKOLYOZ �OCUKLARDA HANG� DERECELERDEK� E��L�MLERDE TEHL�KEL� BOYUTTADIR

Cerrahi tedavi s�n�r� 40 derecedir. �statistiksel olarak 20 ya��na kadar 40 dereceyi bulan skolyozlarda ortalama y�lda 1-3 derecelik art�� olacakt�r. E�rili�in 80 derece ve �st�ne ��kt��� durumlar hayati fonksiyonlarla ilgili s�k�nt�lar� da beraberinde getirecektir. Y�ksek derecedeki skolyozlarda yap�lan ameliyatlar�n hastaya getirece�i y�klerin fazlal��� da dikkate al�nd���nda komplikasyon oranlar� en az ve d�zeltilme oranlar�n�n %80 ler civar�nda oldu�u 40-60 derece aras�nda ameliyatlar�n daha ba�ar�l� olaca�� a�ikard�r.

EBEVEYNLER�OCUKLARINI SKOLYOZ OLUP OLMADI�INI NASIL ANLAYAB�L�RLER ?

Skolyozun en �ok g�r�len bulgular�ndan birisi, genellikle sa� tarafta belirginle�en k�rek kemi�i ��k�nt�s�d�r. Bir omuz di�erinden daha y�ksek olabilir ve �ocuk bir tarafa e�ilmeye e�ilimlidir. Kal�a kemikleri simetrik olmayabilir ve biri di�erinden daha y�ksekmi� gibi g�r�n�r (Resim 3). Skolyozu bozuk duru� ile kar��t�rmamak gerekir. S�kl�kla skolyozun ilk belirtilerinden biri daha �nce giyilebilen giysilerin v�cuda tam oturmamas�d�r. Bu k�zlarda ete�in veya giysinin �izgilerinin asimetrik olmas� ile belirginle�ir. Ailelerin skolyozu en kolay tan�yabilmelerinin yolu �ocuklar�n kollar�n� a�a�� sark�tarak �ne e�ildiklerinde s�rtta ve �zellikle k�rek kemi�i seviyesinde asimetrinin fark edilmesidir. Bu asimetrinin di�er nedenlerinin (travma, kas tutulmas� gibi) olup olmad���na da bak�lmal�d�r

SKOLYOZ VE K�FOZLULARDA Y�ZME E��T�M� NASIL OLMALIDIR?

Skolyoz d�zelme ihtimali olan bir hastal�kt�r. �zellikle d���k derecelerde ki e�riliklerde sa�lanan ba�ar� umut vericidir. Y�zme, pilates ve fitness �al��malar�n�n gereken �ekilde haz�rland��� takdirde bu hastal�kta etkili oldu�u pek �ok vaka da g�zlemlenmi�tir. Tamamen d�zelme ki�inin doktor takibi alt�nda olmas�, derecesi ve do�ru antrenman program�na ba�l� olarak ki�iden ki�iye fark g�sterir.

Akut d�nem de fizik tedavi ve kronik d�nem de spor( y�zme, pilates ve Fitness) en g��l� ila�lardand�r. Her vaka bu �ekilde d�zelebilir s�ylemi hen�z ispat edilmi� olmasa da bir g�n yap�lan �al��malar ile ger�eklere ula��lacakt�r.

Y�zme yapacak ki�inin antren�r taraf�ndan de�erlendirilmesi, duru�un de�erlendirilmesi ile yap�l�r. Hangi omuzun yukar�da hangi omuzun a�a��da oldu�una bak�l�r. Tek taraf veya �ift taraf e�rilik antrenman da fark yarat�r. Y�zme de kullan�lacak sitiller d���k tarafta ki omuz i�in g��l� uzanmalarla serbest stil tek kol �al��mas�, y�ksekte olan omuz un kolu i�in tek kol s�rt �st� �al��ma ile planlanmal�d�r. ��rencinin ya��, derecesi, spor yapma kapasitesi haz�rlanacak antrenmana y�n verir.

Barfiks �al��malar�nda ki d���k omuza uygulanan uzanma ve germe, y�zme de serbest stilde tek kol �al��mas� olarak yans�r. Y�ksekte kalan taraf�n s�rt �st� kol �al��mas� ile antrene edilmesi mant���, d��a ��k�k k�rek kemi�inin i�eriye, s�rta do�ru itilmesi mant���ndan hareketlidir. Bu �al��ma kifoz dada uygulanabilir.

Sadece y�zme, her derece de (10 dereceden 40 dereceye kadar uygulanmakta) ba�ar�l� olamayabilir. Y�zmenin yan�nda pilates ve uzman e�itmen kontrol�nde haz�rlanan Fitness programlar� da s�rt ve g���s kaslar�n�n geli�imi ile omurgaya destek verir.

D�zenli antrenman yapan ��rencinin antrenmanla paralel, gereken kassal geli�im i�in do�ru beslenme sistemine de ihtiyac� vard�r. Bir spor ve beslenme uzman�ndan alaca�� yard�mla(diyetisyenler bu konuda antrenman bilgisi olan ve sporcuyla �al��m�� uzmanlardan se�ilmelidir) do�ru beslenme ile ilgili de destek almal�d�r. Spor ve beslenme uzmanlar�n�n bu konuda ki en b�y�k art�s�, antrenman bilimine vak�f olmalar� ve yap�lan antrenman y�ntemine uygun ihtiya� tespitinde bulunabilmeleridir. ..

�zellikle y�zme antren�rlerinin dikkate almas� gereken konu Skolyoz ile ilgili olarak gelen ��rencinin d���k ve y�ksek omzunu do�ru tespit etmektir.

D���k omuz, uzanmal� (En uza�a uzanarak)serbest stil, tek kol…

Y�ksek omuz taraf�nda ki kol da geriye do�ru m�mk�n oldu�u kadar derinden �eki�li s�rt �st� stilde ki kol �al��mas� yapmal�d�r.

Yapt���m�z �al��malar da g�rd�k ki bu �ekilde �al��an �ocuklar�n duru�lar�nda �nemli fark elde edilmi�, a�r�s� olanlar da rahatlama tespit edilmi�tir. Meslekta�lar�m�z�n dikkat etmesi gereken konu ��rencilerinin mutlaka uzman hekim kontrol�nde olmas�d�r…
Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz