Yzme Hakkinda

Nasıl Yüzme Öğrenirim ?

4'te 3'� sularla kapl� d�nyam�zda y�zme bilmek hayati bir �neme sahiptir. Y�zme, bilen i�in zevkli bilmeyen i�in son derece riskli bir spordur. �ayet y�zme bilmiyorsan�z boyunuzu a�an su k�tlelerinde bireysel �al��ma yapmaman�z� tavsiye ederiz. Y�zme ��renmek i�in ba�vurulmas� gereken en g�venli yol bir antren�r e�li�inde y�zme e�itimi almakt�r. Antren�r nezaretinde e�itim almak, stiline uygun bir �ekilde ve en k�sa s�rede y�zme ��renmenizi sa�layacakt�r. Antren�r e�li�inde yap�lan �al��malarda ba�lang�� e�itimleri boyunuzu a�mayan k���k havuzlarda veya b�y�k havuzlar�n s�� k�s�mlar�nda yap�lmaktad�r.

Y�zme e�itimi al�rken dikkat etmeniz gereken en �nemli fakt�r antren�r�n�z�n isteklerine harfiyen uymak ve grup haricinde bireysel hareketlerden ka��nmakt�r. Aksi halde bu durum ders esnas�nda istenmeyen durumlar�n ya�anmas�na sebep olabilir. E�itim boyunca sab�rl� olmak ve program dahilinde �al��ma yapmak sizin i�in en iyi ��renme �ekli olacakt�r. ��nk� y�zme ��renmede en �nemli fakt�r ��rendiklerinizi fazlaca tekrar yapabilmenizdir.

Y�zme bilmeyen bir insan�n ilk yapmas� gereken �ey su �zerinde durabilmektir. Bu y�zme ��renmenin ilk ve en �nemli ad�m�d�r. Bu a�amadan sonra antren�r�n �al��ma program�na g�re; ayak vuru�u, kol vuru�u, serbest y�zme stili ve di�er stillere ge�ilir. Antren�r�n�z, ��renme d�zeyinizide g�z �n�nde bulundurarak hatalar� en aza indirene kadar size tekrar yapt�rarak stili en do�ru �ekilde ��retmeye �al��acakt�r. Antren�r�n�z serbest stil d���ndaki stil e�itimlerine hemen ge�meyecektir, y�zme ��rendi�inize ve serbest stilde y�zebilece�inize kanaat getirdi�inde bunu size s�yleyecektir ve devam etmek isterseniz stil derslerine ge�ilecektir, aksi taktirde program bu safhada sonland�r�lacakt�r.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1- Havuz zemini �slak oldu�u i�in kaygand�r, e�itim s�ras�nda havuz i�erisinde sadece y�r�yerek hareket etmenizi tavsiye ederiz.

2- Havuz i�erisinde arkada�lar�n�za ho� olmayan ve tehlikeli durumlara yol a�abilecek hareketlerden ve �akalardan ka��n�n.

3- Antren�r�n�z, e�itimin bir par�as� oldu�u zamanlarda sizi g�ndermedi�i s�rece depar ta��ndan kesinlikle atlamay�n.

4- Antren�r�n�z�n isteklerine harfiyen uyarak m�nferit hareketlerden ka��n�n.

5- Havuza girermeden �nce du� almay� ve ila�l� suya ayaklar�n�z� sokmay� unutmay�n.

6- Havuza gelirken, mayo, havlu, terlik, havuz g�zl��� getirmeyi unutmay�n, havuz suyu klorlu oldu�u i�in g�zl�k size fazlas�yla laz�m olacakt�r.

7- Antren�r�n�z y�nlendirmedi�i s�rece e�itim kulvar�n�z�n d���ndaki kulvarlara ge�meyin, di�er y�zen ve antrenman yapan insanlar�n rahat�n� bozacak hareket, kulvar ihlali, y�ksek sesle konu�ma gibi hareketlerden ka��n�n.

Bu gibi hususlara dikkat edildi�inde g�venli, rahat ve mutlu bir seans ge�irirsiniz.

Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz