Yzme Hakkinda

Neden Yüzme Sporunu Seçmeleyim?

D�zenli yap�lan egzersiz, kilo kontrol�n�n, sa�l�kl� bir kalbin ve zindeli�in yap� ta�lar�ndan biridir. �ocuklukta kazan�lan her yararl� al��kanl�k gibi, d�zenli y�zme egzersiz de sonraki y�llarda beraberinde bir�ok yarar getirir. ��te �ocuklukta kazan�p ilerleyen ya�larda vazge�emeyece�iniz, e�lenirken formda kalman�z� sa�layacak bir al��kanl�k; y�zme...

Neden y�zme?

  • V�cudunuzun tamam�n� �al��t�r�p �ekle sokan bir spor
  • Her a��dan m�kemmel bir kardiyovask�ler egzersiz
  • Kalbinizi g��lendirip oksijenin kaslar�n�za ula��m�n� geli�tiren bir aktivite
  • Bir�ok y�n�yle rahatlat�c� etkiye sahip bir e�lence
  • Nelere dikkat etmeliyiz?

Egzersiz ama�l� y�zmek i�in fiziksel bir tak�m rahats�zl�klar�n�z varsa �ncelikle doktorunuza dan��mal�s�n�z.

Alkoll�yken y�zmekten ka��nmal�s�n�z.

Kapal� bir havuzda y�zm�yorsan�z g�ne� koruyucular� kullanmal�s�n�z.

Tok karn�na y�zmemelisiniz, ama a�l�ktan bay�l�rken y�zmeniz de do�ru de�il.

Y�zme sporu yer �ekimi olan bir alanda yap�lmad��� i�in eklemlere darbeyi az almas�ndan dolay� d�nyan�n en az sakatlanma riski olan spor dallar� aras�nda tutuyor. Y�zersek kilo kaybeder miyiz? Y�zme sporunu kilo vermek veya kilomuzu korumak i�in bir ara� olarak kullanabilir miyiz? Yoksa y�zme i�tah�m�z� a��p iyice kilo almam�za m� yol a�ar? Bu konuya birka� a��dan k�saca yakla�aca��m.

�nce k�saca cevap vereyim: y�zmek tek ba��na kilo verme arac� olarak yeterli de�ildir. Kilo vermenin form�l� gayet basit: g�n boyunca ald���n�zdan fazla kalori harcarsan�z kilo verirsiniz. Y�zme ile kalori harcars�n�z do�ru. Mesela ne kadar? 1 saat tempolu y�zen 70-75 kilo a��rl���nda bir yeti�kin yakla��k 600-700 kalori harcar. �dman sonras� 100 gram bisk�vi yiyip 1 bardak gazoz i�erseniz 1 saatlik y�zme idman�nda harcad���n�z t�m kaloriyi geri al�rs�n�z. Yakla��k olarak 1 gram protein ve karbonhidratta 4 kalori, 1 gram ya�da 9 kalori vard�r.

O zaman ilk 2 sonu�:

1. Yeterince kalori harcamak i�in uzun s�re y�zebilmeniz gerekir. Yani y�zme tekni�iniz ve kond�syonunuzun 1 saatlik (en az�ndan yar�m saatlik) bir idman� kald�rabilecek d�zeyde olmas� gerekli.

2. Y�zerek kilo kaybetmek istiyorsan�z yedi�iniz besinlere �ok dikkat etmelisiniz. Kalori almak �ok h�zl� ve kolay, harcamak ise uzun ve me�akkatlidir.

1 kilo zay�flamak i�in yakla��k olarak ekstra 7, 000 kalori harcamal�y�z. Yani yakla��k 10-12 tane 1 saatlik y�zme seans� gerekli. Yani 3. sonu�: Y�zerek kilo vermek istiyorsan�z d�zenli ve s�k olarak y�zmelisiniz.

Peki kilo vermenin daha kolay y�ntemleri yok mu? San�r�m vard�r. En az�ndan y�zmenin en kolay kilo verme y�ntemi olmad��� kesin.

Y�zmek kas g�c�n�z� ve v�cut esnekli�inizi art�r�r, akci�er kapasitenizi geli�tirir, sindirim sisteminizi d�zene sokar, gerginli�inizi azalt�r ve d�� g�r�n���n�z� g�zelle�tirir. Bu yararlar�n�n yan�s�ra kilo kaybetmek de isterseniz ald���n�z kalorileri de hesaplamak zorundas�n�z. D�zenli y�zd��� halde olduk�a kilolu olan bir�ok arkada��m var. Gayet sa�l�kl� ama kilolular.

Demek ki d�zenli y�zmek, kilo vermek i�in gerekli olan denklemin sadece bir taraf�. Di�er taraf�nda ise al�nan kaloriler var. Ben yine de e�lenmek ve iyi vakit ge�irmek i�in y�zmenizi tavsiye ederim


Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz