Yzme Hakkinda

Olimpik Yüzme Havuzlarının Özellikleri, Teknik Detayları ve Ekipmanları

UZUNLUK

FR 2.1.1 Havuzun boyu 50 metredir. E�er ba�lang�� k�sm�nda veya ona ek olarak d�n�� k�sm�nda otomatik resmi ekipmanlar�n dokunma panellerinden kullan�l�yorsa,iki panelin aras�nda gerekli olan mesafeyi sa�layabilmek i�in havuzun 50 metre uzunlu�a sahip olmas� gereklidir.

FR 2.1.2 Havuzun eni 25 metredir. Ba�lang�� k�sm�nda veya ona ek olarak d�n�� k�sm�nda otomatik resmi ekipmanlar�n dokunma panelleri kullan�l�yorsa iki panelin aras�nda gerekli olan mesafeyi sa�lamak i�in havuzun eni 25 metre olmal�d�r.

BOYUTLARIN TOLERANSI

FR 2.2.1 50 metre olan uzunlu�a kar��, her bir kulvarda art� 0.03 metre ve 0.3 metreden suyun y�zeyinden 0.8 metre a�a��ya dek her bir noktada duvar�n her iki yan�nda eksi 0.0 metre olan boyutlar ge�erli olmaktad�r. Bu boyutlar bir g�zetmen veya resmi ve yetkili bir personel taraf�ndan onaylanmal�d�r. ( Havuzun bulundu�u �lkenin �yesi taraf�ndan onaylanm�� ya da atanm�� olan bir personel taraf�ndan) Dokunma paneller monte edildi�i zaman bu toleranslar verilen rakamlar�n �st�ne ��kamaz.

FR 2.2.2 25 metre olan ene kar��, her bir kulvarda art� 0.03 metre ve 0.3 metreden suyun y�zeyinden 0.8 metre a�a��ya dek her bir noktada duvar�n her iki yan�nda eksi0.0 metre olan boyutlar ge�erli olmaktad�r. Bu boyutlar bir g�zetmen veya resmi ve yetkili bir personel taraf�ndan onaylanmal�d�r. (Havuzun bulundu�u �lkenin �yesi taraf�ndan onaylanm�� yada atanm�� olan bir personel taraf�ndan) Dokunma paneller monte edildi�i zaman bu toleranslar verilen rakamlar�n �st�ne ��kamaz.

DER�NL�K

Ba�lang�� bloklar�na sahip olan havuzlar i�in gerekli olan �l��ler ise ��yledir; biti� duvar�ndan itibaren bir metreden en az alt� metreye dek uzayan; en az 1.35 metre derinlik. Di�er havuz tiplerinde ise en az 1.0 metre �l��s� gereklidir.

DUVARLAR

FR 2.4.1 Biti� duvarlar� birbirine paralel olmal� ve y�zme y�n�ne dik a��lar olu�turacak bi�imde kat� maddeden yap�lm�� olmal�d�r. Ayr�ca, su y�zeyinden 0.8 metre derine dek uzanan ve kaygan olmayan y�zeylere sahip olmal� sporcunun tehlikeye imkan b�rakmayacak bi�imde kendisine dokunup geri gitmesini sa�layabilecek olana�� verebilmelidir.

FR 2.4.2 Havuz boyunca dinlenme yerlerinin olmas�na izin verilmektedir; bu yerler suyun y�zeyinden 1.2 metreden daha az derine gidemez. Ve 0.1 ila 0.15 metre geni�li�inde olabilir.

FR 2.4.3 Oluklar havuzun d�rt duvar�nda da yer alabilir. E�er biti� duvar� oluklar� mevcutsa, bunlar su y�zeyinden 0.3 metre yukar�da, dokunma panellerine ek olabilmeye izin verecek bi�imde yer almal�d�r. Bu oluklar uygun bi�imde bir kafes ya da mazgalla kapat�lm�� olmal�d�r.

FR 2.5 Kulvarlar en az 2.5 metre geni�li�inde olmal� ve ilk kulvar ile son kulvar ipi ile duvar aras�nda 0.2 metre geni�lik bulunmal�.

KULVAR HALATLARI

FR 2.6.1 Kulvar halatlar� y�zme y�n� boyunca devam etmeli ve biti� duvarlar�n�n i�inde yer alan demirler ile her bir biti�e iyice tutturulmu� olmal�d�r. Her kulvar ipi en az 0.15 metre �apa ve havuzun bir ucundan di�erine uzanan dubalara sahip olmal�d�r.Her kulvar aras�nda birden fazla halat yer almamal�d�r. Kulvar iplerinin s�k�ca tutturulmu� olmas� da �ok �nemlidir.

FR 2.6.2 Havuzun her biti� duvar�ndan 15 metre �izgileri di�er dubalardan a��k ve net bi�imde ay�rabilecek bir renge sahip olmal�d�r.

FR 2.6.3 50 metrelik havuzlar�n dubalar� 25 metreyi ifade eden di�er dubalardan ayr�labilecek farkl� bir renge sahip olmal�d�r.

FR 2.6.4 Kulvar numaralar�n�n yumu�ak yap�daki g�stericileri kulvar halatlar�n�n �zerinde, havuzun ba�lang�� ve d�n�� k�s�mlar�nda yer alabilir.

BA�LANGI� PLATFORMLARI

Ba�lang�� platformlar� sa�lam olmal� ve yaylan�yormu� hissi vermemelidir. Platformun sudan y�ksekli�i 0.5 ila 0.75 metre aras�nda yer almal�d�r. Platformun y�zey alan� en az 0,5x0,5 metre olmal� ve kaygan olmayan bir madde ile kapl� bulunmal�d�r. Maksimum e�im derecesi %10’dan fazla olamaz. Platform, start ile birlikte y�z�c� harekete ge�ti�inde kendisine yaylan�yormu� hissi vermemelidir. E�er start platformu 0.04 metreyi ge�erse her bir kenarda 0.01 metre ve �nde de 0.4 metre geni�likte yaylanmalar olu�ur ve bunlar platformun y�zeyini 0.03 metre keser. Start hareketi i�in tutma yerleri ba�lang�� platformlar�na monte edilebilir. Geri hareketi i�in olanlar ise dik ve yatay olarak su y�zeyinden 0.3 ila 0.6 metre yukar�ya yerle�tirilmelidir. Bu k�s�mlar, biti� duvar�na paralel �zellikte olmal� ve biti� duvar�n�n �tesine ��k�nt� olu�turmal�d�r. Biti� duvar�ndan 1.0 ila 6.0 metre uza�a dek suyun derinli�i ba�lang�� platformlar�n�n yerle�tirildi�i yerden itibaren en az 1.35 metre olmal�d�r. Elektronik okuma boardlar� bloklar�n alt�na yerle�tirilebilir. Panolarda yan�p s�nme i�lemine izin verilmemektedir. Geri d�n�� i�lemi ba�lad���nda bu esnada �ekiller hareket etmemelidir.

NUMARALANDIRMA

Her ba�lang�� blo�u d�rt taraftan da a��k ve net bi�imde g�r�lecek gibi numaraland�r�lmal�d�r. Bir nolu kulvar, ba�lang�� taraf�ndan y�zme y�n�ne do�ru bakarken sa� tarafta yer almal�d�r. Ancak 50 metrelik yar��malar ters y�nden ba�layabilece�inden bu kural o t�r kar��la�malarda ge�ersiz olmaktad�r. Dokunma panelleri �st k�s�mdan da numaraland�r�labilir.

GER� D�N�� ��ARETLER�

Havuzun bir ucundan di�erine uzanan bayrakl� halatlar su y�zeyinden en az 1.8 en fazla 2.5 metre yukar�da ve her biti� duvar�ndan 5 metre uza�a sabit standartlar �er�evesinde yerle�tirilmelidir. Havuzun her iki taraf�na da a��k i�aretler konmal� ve m�mk�n oldu�u yerlerde her biti� duvar� ile kulvar halat�n�n aras� 15.0 metre olmal�d�r.

SU SICAKLI�I

Su s�cakl��� 25 ila 28 santigrat derece olmal�d�r. Yar��ma s�resince havuz suyu s�cakl��� belli bir seviyede tutulmal� herhangi bir de�i�ime izin verilmemelidir. Pek �ok �lkede zorunlu olarak uyulmas� gereken sa�l�k kurallar� uyar�nca dalga veya t�rb�lans yaratmadan havuzun temizleme i�i s�rebilir.

I�IKLANDIRMA

I��k yo�unlu�u ba�lang�� platformlar� �zerine ve d�n��lere 600 lux’ten daha az gelmemelidir.

KULVAR ��ARETLER�

Kulvar i�aretleri koyu, y�zeye z�t bir renkte olmal� ve her kulvar�n merkezinde; havuzun taban�na yerle�tirilmi� olmal�d�r.

Geni�lik: En az 0.2 metre en �ok 0.3 metre
Uzunluk: 50 metre uzunluktaki havuzlar i�in 46.0 metre 25 metre uzunluktaki havuzlar i�in 21.0 metre Her kulvar �izgisi biti� duvar�ndan 2.0 metre sonra bitmeli ve 1.0 metre uzunlu�u ve 1.0 metre eninde belirgin bir bi�imde kulvar �izgisini kesti�i gibi kesmelidir. Hedef �izgileri biti� duvarlar�nda yada dokunma panellerinde yer almal� bunlar her kulvar�n merkezinde kulvar �izgileriyle ayn� geni�li�e sahip olmal�d�rlar. Bu uzunluklar havuzun y�zeyine kenardan ta�mayacak bi�imde a��labilir. 0.5 metre uzunlu�undaki kross �izgisi su y�zeyinden 0.3 metre a�a��da yer almal�d�r ve kross �izgisinin merkez noktas�na do�ru �l��l�r.

B�LMELER

B�lmeler e�er biti� duvar� �zelli�i ta��yorsa kat� olmal� ve y�z�� y�n�n�n enini tamam� ile kaplamal�d�r. Bunlar dik ve kaygan bir y�zeye sahip olmal� su y�zeyinden 0.8 metreden daha az a�a��da olmamak kayd�yla ve 0.3 metre yukar�da olacak �ekilde �zerinde dokunma pedleri yer almal�d�r. Su �izgisinin a�a��s�nda veya yukar�s�nda tehlike arz edebilecek olaylara imkan vermeyen y�z�c�n�n el ayaklar� ile el ve ayaklar�n�n parmaklar� taraf�ndan zarar g�rmeyecek yap�lar kullan�lmal�d�r. B�lmeler g�revlilerin dalga yada su ak�m� yaratmayacak �ekilde yar��ma boyunca rahat hareket etmelerini sa�lamal�d�r.

OL�MP�YATLAR VE D�NYA �AMP�YONLARI ���N OLAN Y�ZME HAVUZLARI

Uzunluk: Otomatik resmi ekipmanlar dokunma panelleri aras�nda D�nya K�sa �ampiyonalar� d���nda uzunluk 50.0 metre olmal�d�r. ba�lang�� taraf�ndaki otomatik resmi ekipmanlar dokunma panelleri ile ba�lang�� duvarlar� ve d�n��lerdeki dokunma panelleri aras�ndaki uzunluk 25.0 metre olmal�d�r.
FR 3.1 FR 2.2.1 deki boyutsal toleranslar
FR 3.2 Geni�lik: Olimpiyatlar D�nya �ampiyonlar� i�in 25.0 metre
FR 3.3 Derinlik: En az 2.0 metre
FR 3.4 Duvarlar: FR 2.4.1 deki gibi
FR 3.5 Oluklar: FR 2.4.3 deki gibi
FR 3.6 Kulvar say�lar�: 8
FR 3.7 Kulvarlar 2.5 metre geni�li�inde ve birinci ile sekizinci kulvar aras�nda 2.5 metrelik iki bo�luk olacak bi�imdedir. Birinci ve sekizinci kulvardan bu bo�luklar� ay�ran bir halat olmal�d�r. (S�ras�yla Olimpiyatlar ve D�nya �ampiyonlar� i�in)
FR 3.8 Kulvar halatlar�: FR 2.6 daki gibi
FR 3.9 Ba�lang�� platformlar�: FR 2.7 deki gibi. Yanl�� start kontrol ekipmanlar� bulunmal�d�r.
FR 3.10 Numaraland�rma: FR 2.8 deki gibi
FR 3.11 Geri d�n�� i�aretleri:FR 2.9 daki gibi
FR 3.12 Yanl�� start halat�: FR 2.10 daki gibi
FR 3.13 Su s�cakl���: FR 2.11 deki gibi
FR 3.14 I��kland�rma: T�m havuza ���k yo�unlu�u 1500 lux ten az olmamal�d�r.
FR 3.15 Kulvar i�aretleri: FR 2.13 deki gibi. Her kulvar�n merkez noktas� uzakl�klar� 2,5 metre olmal�d�r.
FR 3.16 E�er y�zme havuzu ile dal�� b�lmesi ayn� b�lgede ise her iki havuzu ay�ran uzakl�k en az 5.0 metre olmal�d�r.

OTOMAT�K RESM� EK�PMANLAR

FR 4.1 Otomatik ve yar� otomatik resmi ekipmanlar her y�z�n�n h�z�n� �l�erek onun yar��ta r�latif yerini belirlemeye yard�mc� olur. H�z hesaplamalar� saniyenin 1/100 � �eklindedir. Bu ekipmanlar y�z�c�n�n ba�lang�� hareketlerini d�n��lerini ve sistemi etkilememelidir.
FR 4.2 Ekipmanda olmas� gereken �zellikler:
FR 4.2.1 Start hakemince aktif hale getirilmelidir.
FR 4.2.2 Havuz kenar�nda e�er m�mk�nse kablo bulunmamal�d�r.
FR 4.2.3 Her kulvara ait bilgiyi g�sterme kapasitesine sahip olmal�d�r.
FR 4.2.4 Y�z�c�n�n h�z�n� dijital olarak g�stermelidir.

BA�LANGI� C�HAZLARI

FR 4.3.1 Start hakeminin s�zl� komutlar verebilmesi i�in bir mikrofon bulunmal�d�r.
FR 4.3.2 E�er tabanca kullan�l�yorsa transduser kullan�lmal�d�r.
FR 4.3.3 Mikrofon ve transduser her bir start blo�unda hoparl�rlere ba�lanmal� start hakemi taraf�ndan verilen komutlar ve start sinyali ayn� anda duyulmal�d�r. (her y�z�c� taraf�ndan e�it bir �ekilde)
FR 4.4.4 ��aretler: Panellerdeki i�aretler havuzun mevcut i�aretleriyle uyum i�inde olmal�d�r. Panellerin perimetre ve kenarlar� 0.025 metre siyah bir s�n�rla i�aretlenmelidir.
FR 4.4.5 G�venlik: Paneller elektrik �okuna izin vermeyecek �ekilde g�venli olmal�d�r ve keskin kenarlar i�ermemelidir.
FR 4.5 Yar� otomatik ekipmanlarla biti� y�z�c�n�n son dokunu�u �zerine d��meye basan g�revli taraf�ndan belirlenir.
FR 4.6 A�a��dakiler otomatik ekipman�n gerektirdi�i ��eleri olu�turur.
FR 4.6.1 Yar�� esnas�nda edinilen t�m bilginin d�k�m�
FR 4.6.2 �zleyicilere y�nelik skorboard
FR 4.6.3 Yar�� ba�lang�c�n�n yay�n� 1/100 saniye olarak d���n�l�r. E�er yar��mac�lar�n ba�lar�n�n �zerinde kamera varsa bunlar otomatik sistemin bir par�as�d�r.
FR 4.7.2 Bir havaland�rma ve klima sistemi bulunmal�d�r. Bu kontrol merkezinin boyutlar� 6.0 x 3.0 metredir ve biti� duvar�ndan 3.0 metre ile 5.0 metre aras�nda uzakl��a yerle�tirilmelidir. Yar�� s�resince biti� duvar�n�n g�r�nt�s�n�n engellenmedi�ine dikkat edilmelidir. Di�er zamanlarda da kontrol merkezinin g�venli�i sa�lanmal�d�r.
FR 4.7.3 Video-teyp s�re �l��m sistemi
FR 4.8 Yar� otomatik ekipmanlar FINA daki otomatik resmi ekipmanlar� desteklemek amac�yla kullan�labilir. Biti� hakemlerine gerek kalmayan ve her kulvar i�in �� d��menin bulundu�u, her birinin farkl� bir g�revliye �al��t�r�ld��� b�y�k yar��lar i�inde bu ekipmanlar kullan�l�r. D�n��leri denetleyen ki�i d��melerin bir tanesini �al���r hale getirebilir.


Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz