Yzme Hakkinda

Otistik Çocuklar İçin Yüzme

Otizm Nedir ?

Otizm, sosyal ve ileti�im becerilerinin olu�mas�n� etkileyen bir geli�im bozuklu�udur. Otizm genellikle ya�am�n ilk 2 y�l�nda ortaya ��kar. Otistik �ocuklar genelde ��renme zorlu�u �ekerler. Otistik �ocuklar�n b�y�k bir k�sm�nda farkl� seviyelerde zeka gerili�i g�r�lse de, zeka seviyeleri normal otistik �ocuklar da vard�r. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, Otistik �ocuklar �evrelerindeki d�nyay� alg�lamakta ortak bir zorluk �ekerler

Bir annenin do�um sonras� �ocu�unun (t�m �z�r gruplar� dahil olmak �zere) �z�rl� olma oran� %2dir; Otistik olmas� oran� ise %0.5′tir (eskiden bu oran 4/10.000 olarak de�erlendirilirdi). Bir otistik �ocuktan sonra, ikinci �ocukta otizmin ortaya ��kmas� riski %3 d�r. Otizm erkek �ocuklarda k�z �ocuklar�ndan 4 kat daha fazla g�r�nmektedir Her �ocuktaki otistik belirtiler ve bunlar�n seviyesi farkl�l�k g�sterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek g��t�r. Ayr�ca, Asperger Sendromu ve Rett Sendromu olarak bilinen otizm formlar� da bulunmaktad�r.

Otizmin Belirtileri Nelerdir ?

Otistiklerde, etkilenme dereceleri de�i�se de, �u ortak belirtiler g�r�l�r;Sosyal ili�kilerde g��l�k Konu�ma g��l���,Sessiz ileti�imde zorlanma,Oyun oynama ve hayal g�c�n� kullanmada zorlanma,De�i�ikliklere kar�� tepki ve diren� g�sterme

Otizmin tipik �zellikleri

Otistik Bir �ocuk; Ba�kalar�na kar�� ilgisizdir,G�z temas�ndan ka��n�r,Ba�kalar� ile kendili�inden ileti�im kurmaz, �steklerini bir yeti�kinin ellerini kullanarak belirtir, Di�er �ocuklarla oynamaz,S�rekli bir konu �zerinde konu�ur. Sebepsiz �ekilde a�lar, g�ler ve sebepsiz davran��larda bulunur,Anlams�z s�zleri �st �ste tekrarlar,Nesneleri tutup s�rekli d�nd�rmekten ho�lan�r. De�i�ikliklerden ho�lanmaz,Yarat�c�l�k gerektiren oyunlar� oynayamaz,Baz�lar� yarat�c�l�k gerektirmeyen baz� i�leri olduk�a h�zl� ve iyi yapar.

Otistik Bireylerde Yapt���m�z Havuz �al��amalar�

a. Oyun ile suyu sevdirme �al��malar�:

Otistik �ocuklar�n genel �zelliklerinden biride suyu �ok sevmeleridir. Su ile o kadar bar���kt�rlar ki normalde yapt�r�lamayan hareketleri yerine getirilemeyen bir �ok i�levi su ile oynarken �ocuklar�m�za uygulatabiliriz. Suyu �d�l olarak kullanabiliriz. �ocuklar�n sevdi�i materyalleri kullanarak suyu sevmelerini sa�layabiliriz. �ocuklar�n g�ven duydu�u ve yan�nda olmas�n� istedikleri ki�ilerle birlikte e�itime kat�lmas� ile (��retmeni,annesi,karde�i,v.s.) onlar�n suyu sevmelerini sa�layarak motivasyonlar�n� artmas�n� sa�lar�z, ayr�ca havuz i�erisinde oyun format�nda istedikleri hareketleri yapmalar�na izin vererek (suya atlamak, suda yak�n temasl� oyunlar oynamak v.s.) e�itimlerden y�ksek verim al�nmas�n� sa�lar�z. Otistik �ocuklar�n benzer �zellikte di�er �ocuklarla havuz ortam�nda bir araya gelmeleriyle sosyalle�melerine do�al bir ortam haz�rlanm�� oluruz. Yar��ma kavram�n� kazanm�� �ocuklar�n yar��ma ortam� olu�turarak �e�itli senaryolarla birbirleri aras�nda dil ileti�imi ve sosyal ileti�im kurmalar�n� sa�lar�z.

b. G�zlem s�reci

G�venlik �nlemleri al�n�p ��renci havuza girmeye haz�r hale getirildikten sonra ��renci uzman e�itmenler taraf�ndan havuz i�erisine b�rak�l�r. Hareket kabiliyeti, fiziksel �zellikleri, b�y�k ve k���k kas, motor geli�im �zellikleri uzman e�itmen taraf�ndan �nceden bilinen ��rencinin su i�erisinde yapm�� oldu�u do�al hareketler (su ile tan��ma) ile tam bir g�zlem s�recine al�n�r. Bu s�re� �ocu�un bireysel �zelliklerine ve suya adaptasyonuna g�re uzun yada k�sa olabilir.

Burada ama� �ocu�un su ile tan��t�ktan sonra suyun insanlara vermi� oldu�u (rahatlatma, deri ve g�zeneklerin a��lmas� yolu ile nefes alma, i� huzur suyun sesiyle vermi� oldu�u psikolojik duygu v�cuttaki negatif iyonlar�n n�trlenmesi v.b.) do�al etkilere kar�� geli�tirmi� oldu�u t�m tepkilerini izleyip yaz�l� notlar almakt�r. Bu g�zlem s�recinden sonra uzman personel uygulayaca�� e�itim y�ntemlerini planlar.

c. Do�al hareketlerin d�zeltilme s�reci

�ocuklar�n su i�inde yapm�� oldu�u hareketlerden verdikleri ip u�lar� ba�lang�� noktas� olacak bi�imde �nce bu hareketlerin d�zeltilmesi, �ekillendirilmesi, formata uygun hale getirilmesi i�in ��renci uzman personel taraf�ndan y�nlendirilir.

d. Feedback (geri besleme)

Uzman personelin hedefine ula�amad��� zamanlarda hedef davran�� ile ilgili, uzman e�itmen k�za bir analiz yapar ve ��renciye �zg� yeni bir basamaklama, e�itim program� ve materyal se�imi yap�ld�ktan sonra e�itimlere devam edilir. E�itim ��retim materyallerinden ve de do�ru bi�imde faydalan�larak problem davran�� d�zeltilir.

e. Ba��ms�z olarak amaca ula�ma

��renci hedef davran��� kavray�p hareketi uygulama noktas�na geldi�inde sadece komutla hedef davran���n ��renci taraf�ndan eksiksiz uygulanmas� sa�lan�r. Bu �al��malarda esas olan �ocuklar�n bireysel �zelliklerinin tam anlam�yla g�zlenmi� olmas�d�r.

�zledi�imiz y�ntemler aras�nda g�venlik �nlemlerini alarak havuzun i�erisine serbest�e b�rakt���m�z ��rencilerin v�cudunu tan�mas�, g�zlem yapmas�, v�cudun organlar�n�n (el,kol,g�vde)su i�indeki hareketlerini g�zlemlemesi sa�lan�r.

Su i�inde yapt��� bu hareketlerin karada yapm�� oldu�u hareketlerden farkl� oldu�unu ��rencinin anlamas� sa�lan�r. Gerek g�r�len yerlerde k���k ve k�sa s�reli m�dahaleler yap�l�r. ��rencileri s�kmadan k���k fiziksel, s�zel yard�mlar ile uyar� ve komutlar verilerek suyun i�inde yapm�� oldu�u hareketler bi�imlendirilir, d�zeltilir, y�nlendirme yap�l�r. �ocu�un g�r�� alan� i�erisinde herhangi bir �ekilde dikkatini �ekerek model olunup havuzda yap�lmas� gereken, havuz program�nda yer alan konular�n ��retilmesi �al��malar� yap�l�r. �rnek: Havuz i�erisinde iki nokta aras�ndaki bir mesafeyi ��rencinin y�zerek kat etmesi istenir. Yard�mc� ara� ve gere�lerin uygun bi�imde kullan�lmas� sa�lan�r. Fiziksel ve s�zel yard�mlardan sonra ��renciye model olunarak hedef davran��lar ��retilir.
Bu a�amalardan sonra mevcut program dahilinde kurall� y�zme e�itimine ge�ilir.

Otizmli �ocuklarla havuz �al��mas�na kat�lacak uzman personelde bulunmas� gereken �zellikler:

Sab�rl� olmal�; Uzman personelin yeterlili�ini de�erlendirirken ele al�nacak �nemli �zelliklerden birisi sab�rl� olmas�d�r.Do�al olarak bu alanda g�rev yapan ki�ilerin �ocuklara do�al ortam�nda onlar�n ki�iliklerini bulma, kendini toplumsal ve fiziksel �evresine tan�tmak i�in zaman vermeli ,�zellikle her �ocu�un kendisine �zg� ya�am �ekline uyum sa�lamal�d�r. Bunlar� yaparken de bir yandan yarat�c�l���n� kullan�rken di�er yandan da kendi kendini terapi edebilme y�ntemlerini bilmelidir.Ancak bunlar� ba�arabilirse �ocuklara azami d�zeyde faydal� olabilir.

Bilgi d�zeyi: Otistik �ocuklara e�itim verecek e�itmenlerin �ncelikle Beden E�itimi ve Spor mezunu olmalar� ve bu alanda verilen sertifikalardan birine sahip olmalar� veya bu konuda yap�lm�� e�itimlere, seminerlere kat�lm�� olmas� gerekmektedir. Otizm ve otistik bireyler hakk�nda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma �zelli�ini ta��mal�d�r. Otistik bireyler hakk�nda konusuna hakim olan uzman e�itmenler her otistik bireyin kendisine ait �zellikleri oldu�unu bilir. Bireyin bu �zelliklerini ba�lang�� noktas� olarak tespit eder e�itim ara�lar�n�n ve e�itim metotlar�n�n se�iminde bu verileri kullan�r.

Model olmal�: Otistik bireylerin en belirgin �zelliklerinden biriside taklit etme yeteneklerinin geli�mesidir.Bu nedenle bireyler kar��lar�nda do�ru model g�rd�klerinde bunu taklit edecekler ve bunu g�nl�k ya�amlar�na ta��yacaklard�r.

Deneyim sahibi olmal�: Su ile terapi konusunda uygun olmayan ko�ullar� tespit edip zaman�nda m�dahale edebilmeli.

Su ile terapiye al�nacak ��rencilerde bulunmas� gereken �zellikler:

1. Sindirim ve bo�alt�m sistemi normal �al��mal� tuvalet al��kanl���n� kazanm�� olmal�d�r

2. Ba��ms�z giyinip soyunabilmelidir

3. Al�c� dili a��k komut alabilir olmal�

4. Bula��c� cilt ve deri hastal��� bulunmamal�

Otistik bireylerde su ile terapi uygulama �al��malar�

��renci Performanslar�n�n Tespiti

1. Y�ksek i�levli ��renci(asperger-hiperleksi): Bulundu�u ortam�n fark�na varabilen,verilen komutlar� alabilen ve uygulayabilen, ileti�im, sosyal ya�am becerileri, g�nl�k ya�am becerilerini istenilen d�zeyde uygulayabilen bireylerdir.

2. Orta derecede i�levli ��renci: Bulundu�u ortam�n fark�na varabilen ,verilen komutlar� s�n�rl� d�zeyde yerine getirebilen (bir k�s�m fonksiyonlar�n s�zel yada fiziksel yard�mla yerine getirebilen )g�nl�k ya�am becerilerini k�smen uygulayabilen bireylerdir.

3. Hiperaktivitesi olan ve hipoaktiv olan: ��levleri farkl� d�zeylerde olup ,fiziksel aktiviteleri ola�andan �ok h�zl� hareket eden ve dikkat s�resi k�sa olan bireylerdir.

4. D���k i�levli ��renci(mental reterdasyon): Bulunduklar� ortama g�re farkl� tepki vermeyen ,�o�unlukla d�� d�nyas�na kapal�,de�i�iklikleri kabullenmeyen, sosyal ileti�imi s�n�rl� olan bireylerdir.

5. Suyu de�i�ik sebeplerle reddeden ��renciler: Genellikle bulundu�u ortam�n fark�nda olan fakat ge�mi� ya�ant�s�nda su ile ilgili �e�itli olumsuz tecr�beler ya�am�� ve bu ya�ad��� olumsuzluklara kar�� tepkiler geli�tirmi� bireylerdir.Bunun yan� s�ra normal �artlarda su ile bar���k olan fakat havuz ortam�nda bulunan su kitlesinin b�y�kl���ne yada ortamdaki herhangi bir materyale ba�l� olarak �e�itli sebeplere dayanan korkular,nedeni bilinemeyen korkular sebebi ile havuz �al��mas�n� reddeden bireylerdir.
SONU� OLARAK otistik bireyler konusunda uzman e�itmenlerimiz, tecr�be ederek �u sonu�lara varm��t�r:

Havuz �al��malar� v�cudun t�m i�levleri i�in vazge�ilmez birer �n ko�uldur. Solunum, dola��m, sindirim, bo�alt�m i�levlerinin gerekti�i bi�imde yerine getirilmesi ancak bu �al��malar ile sa�lanm��t�r. Onun i�indir ki; �ocuklar havuzda oynarken �ok ne�eli ve mutludurlar. Havuz sonras� etkinliklerde daha canl�, i�tahlar� artm�� ve daha d�zenli uyuyan bireyler haline gelmi�lerdir.

Havuz �al��malar� �ocu�un kendini �zg�r hissetmesine ve rahatlamas�na olanak sa�lamaktad�r. Rahatlama fazla enerjinin y�nlendirilmesi ile harcand���ndan �ocuklar a��s�ndan �ok �nemli geli�meleri de beraberinde getirmektedir. Ancak baz� a��r� davran��lar�n k�s�tlanmas� ve kurallara uyman�n sa�lanmas� da en az su ile terapi �al��malar� kadar �nemlidir. Havuz etkinliklerinde esnek davranmal� �ocuklar� daha az k�s�tlay�p daha yal�n kurallara uymalar� sa�lanmal�d�r.�ster tek ba��na isterse grup halinde �ocuklar oyun oynayabilmelidir.

Havuz �al��malar� Otistik bireylerin di�erleriyle uyum sa�lama,kurallar� ��renme ve benimseme,duygular�n� ifade edebilme ve s�k�nt�lar�ndan kurtulmalar�na olanak sa�lamaktad�r.

�ocu�un hareket etme becerilerini geli�tirme,sa�l�kl� geli�meyi destekleme ve bedene i�lerlik kazand�rma su ile terapi �al��malar�n�n en belirgin hedefleridir.


Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz