Yzme Hakkinda

Spor'un Sosyal ve Ekonomik Faydaları

Spor'un sosyal ve ekonomik faydalar�

1- Spor insanlara sosyal bir stat� kazand�r�r, sporcu toplumda elit satat�de ki insand�r
2- Spor insanlara sa�l�kl� ve kaliteli bir ya�am sunar
3- Bilinenin aksine spor insanlar� fiziksel ve zihinsel olarak dinlendirir
4- Bilinenin aksine spor yapan bireylerin yapmayan bireylere g�re i� ve okul hayat�nda daha ba�ar�l� olduklar� ispatlanm��t�r
5- Spor yapan bireylerin k�t� al��kanl�k edinme ve su�a kar��ma oranlar� d���kt�r
6- Sporcu toplumdaki stat�s� gere�i �rnek davran��lar sergilemesi gerekti�ini bilen ki�idir, sporcunun yapt��� �rnek olmayan davran��lar toplum taraf�ndan kabul g�rmez, dolay�s�yla bunu ya�am�na yans�t�r ve hayat�n� bu standartlara g�re �ekillendirir
7- Spor insanlara do�rudan veya dolayl� olarak ekonomik getiri sa�lar
8- Sporcular�n elde etti�i ba�ar� devlet taraf�ndan desteklenir ve hat�r� say�l�r bi�imde �d�llendirilir
9- Sporcular turnuvalarda veya m�sabakalarda elde ettikleri derecelere g�re organizasyonu d�zenleyen kurum veya kul�p taraf�ndan �d�llendirilirler

Spor en temel tarifiyle harekettir. Fakat bu hareket ister bireysel olsun ister gurup halinde olsun belli kurallar dahilinde ve bir disiplin i�inde yap�ld��� i�in sosyolojik bir olayd�r.

Daha da �nemlisi spor, D�nya Sa�l�k �rg�t�n�n ( WHO ) tarif etti�i esenlik (WELLNESS) kavram� kapsam�nda �NSANIN T�M BOYUTLARDA �Y� VE DENGE ���NDE OLMA HAL� ne her boyutta ( fizyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, vs.) katk�da bulunabilen bir olayd�r. Bu faydalar� anlamak i�in sporun ne oldu�unu tan�mam�z gerekmektedir.

Spor, yapan ki�inin amac�na g�re, elit veya rekreatif olmak �zere 2 gurupta d���n�lebilir:

Elit ama�l� sporda ki�i sporu teknik ve taktikleri ile derinlemesine ��renmek, peki�tirmek ve sergilemek suretiyle �st d�zede ve yo�un bir �ekilde ger�ekle�tirmeyi ama�lar. Yani madalya hedefler. Bu do�rultuda tak�mlar, kul�pler, federasyonlar, vb. gibi �rg�tlenmeler ve antren�r, mas�r, spor hekimleri, vb. meslekler ortaya ��km��t�r.

Rekreatif ama�l� sporda, ki�i yo�un �al��ma y�k�, rutin hayat tarz� veya olumsuz �evresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sa�l���n� tekrar elde etmek, korumak veya devam ettirmek ayn� zamanda zevk ve haz almak amac�yla, ki�isel doyum sa�layacak, tamamen �al��ma ve zorunlu ihtiya�lar i�in ayr�lan zaman d���nda kalan ba��ms�z ve ba�lant�s�z serbest zaman i�in de, iste�e ba�l� ve g�n�ll� olarak ferdi veya gurup i�in de se�erek hareket etmeyi ama�lar. Bu ama� ayn� zamanda Rekreasyonun basit bir tan�m�d�r.

Spor zihinsel ve / veya fiziksel bir harekettir. Bu hareket �o�unlukla sosyal ve /veya toplumsald�r. Sporun ki�iye sa�lad��� bireysel katk�lar� bile sonunda ki�inin daha sosyal ve toplum i�inde aktif / katk� sa�layan bir birey olmas�na sebep olmaktad�r.

Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz