Yzme Hakkinda

Yüzme Havuzlari Hakkında

YZME HAVUZLARININ TAB OLACAI SALIK ESASLARI VE ARTLARI HAKKINDA YNETMELK

Resmi Gazete:6.3.2011-27866

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Y�netmeli�in amac�, y�zme amac�yla kullan�lan a��k ve kapal� y�zme havuzlar� ile sular�n�n hijyenik �artlara uygunlu�u, y�zme havuzu suyunun kalite standartlar�n�n belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esaslar� d�zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Y�netmelik, y�zme amac�yla kullan�lan a��k ve kapal� y�zme havuzlar� ile sular�n�n nitelikleri ile ilgili usul ve esaslar� kapsar.

(2) Sa�l�k ama�l� kullan�lan kapl�ca ve mineralli su havuzlar� ile ticari ama�l� olarak kullan�lmayan havuzlar bu Y�netmeli�in kapsam� d���ndad�r.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Y�netmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 say�l� Umumi H�fz�ss�hha Kanununun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 181 say�l� Sa�l�k Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 43 �nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

a) Alkalinite: Suyun asitlik veya bazl�k derecesinin �l��s�n�,

b) Ba�l� klor: Sudaki organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girerek bile�ik olu�turmu� kloru,

c) Bakanl�k: Sa�l�k Bakanl���n�,

�) Devridaim s�resi: Toplam havuz hacminin filtrasyon sisteminden bir kez ge�mesi i�in gerekli olan s�reyi,

d) Dezenfektan: �nsanlarda hastal�k yapma �zelli�i olan bakteri, vir�s ve mantar gibi mikroorganizmalar�n sudan uzakla�t�r�lmas� veya yok edilmesi amac�yla kullan�lan organik ve inorganik kat�, s�v� ve gaz maddeleri,

e) Havuz suyu operat�r�: Y�zme havuzlar�nda kullan�lan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik y�nden kullan�ma haz�rlayan ve bu konuda e�itim alm�� ki�iyi,

f) Havuz suyu kimyasallar�: Havuz suyunun pH’sini ayarlamak, ask�daki kat� maddeleri ��kt�rmek, k�f, maya ve yosun gibi canl�lar�n olu�umunu engellemek ve baz� kimyasal parametreleri dengelemek amac�yla kullan�lan maddeleri,

g) Kod no: Havuz suyundan al�nan her bir numune i�in kullan�lacak numaray�,

�) M�d�rl�k: �l Sa�l�k M�d�rl���n�,

h) pH: Suyun asitlik veya bazl�k derecesini tarif eden �l�� birimini,

�) Serbest klor: Suyu dezenfekte etmek amac�yla kullan�lan bile�ik olu�turmam�� kloru,

i) Y�zme havuzu: Y�zme, serinleme, e�lenme veya spor ama�l� kullan�lan; taban�, duvarlar�, ta�ma kanallar�, rezerv deposu su kalitesini etkilemeyen ve g�venlik gereklerini yerine getiren uygun malzeme ile kaplanan ve bu Y�netmelikte belirtilen niteliklere uygun su ile dolu olan, s�rekli bir devridaim ak��� olan ve halk�n kullan�m�na a��k yap�lar�,

j) Y�zme havuzu i�leticisi: Y�zme, serinleme, e�lenme veya spor ama�l� kullan�lan y�zme havuzlar�n� i�letenleri,

ifade eder.

KNC BLM

Havuz Suyunun Nitelikleri, Numune Alma ve Analiz Skl���

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik nitelikleri ve analiz skl���

MADDE 5 (1) Y�zme havuzu suyunun kimyasal nitelikleri Ek-1, fiziksel nitelikleri Ek-2 ve mikrobiyolojik nitelikleri de Ek-3’te belirtilen de�erlere uygun olur.

(2) Havuz suyunun nitelikleri Ek-1, Ek-2, Ek-3’te belirtilen zaman aral�klar�nda M�d�rl�k�e, Ek-4’te belirtilen zaman aral�klar�nda ise y�zme havuzu i�leticileri taraf�ndan izlenir.

(3) M�d�rl�k taraf�ndan yap�lacak denetimlerde analiz sonu�lar� y�zme havuzu i�leticisi taraf�ndan denet�ilere ibraz edilir.

(4) Y�zme havuzunun a��k oldu�u s�re i�erisinde y�zme havuzu suyuna ait s�cakl�k, pH, serbest klor de�erleri ile suyun mikrobiyolojik �zelliklerine ait en son analiz sonu�lar� kullan�c�lar�n g�rebilece�i bir panoda yaz�yla veya elektronik olarak ilan edilir.

Numune alma, ta��ma ve analiz laboratuvarlar

MADDE 6 (1) Numuneler su ak�m�n�n en d���k oldu�u veya kullan�c�lar�n en yo�un oldu�u b�lgeden y�zme havuzu kenar�n�n yakla��k 50 cm uza��ndan ve su y�zeyinin 20 cm alt�ndan al�n�r.

(2) Numuneler, numune alma formu d�zenlenerek al�n�r, her numune i�in bir kod numaras� verilir ve kod numaras� numune alma formu ile numune �i�esinin �zerine yaz�l�r.

(3) Havuz suyundan al�nan her bir numune i�in iki�er adet Ek-6’da yer alan “Havuz Suyu Numune Alma Formu” d�zenlenir ve formlardan biri numune ile birlikte laboratuvara verilir, di�eri ise numuneyi alan kurum veya kurulu�ta kal�r.

(4) Mikrobiyolojik analizler i�in en az 500 mililitre su numunesi, sodyum tiyos�lfatl� steril cam veya suyun niteli�ini de�i�tirmeyen plastik �i�elere al�n�r. Mikrobiyolojik analizler i�in al�nan numuneler, g�ne� ���nlar�ndan korunarak (5�3) �C’de �s�y� muhafaza edebilen ta��ma kaplar� ile en k�sa zamanda laboratuvara g�nderilir. Numunelerin al�m�ndan laboratuvara ula�t�r�lmas� aras�ndaki s�re on iki saati ge�emez.

(5) Kimyasal analizler i�in en az 1000 ml su numunesi temiz cam veya suyun niteli�ini etkilemeyen plastik �i�elere al�n�r. Kimyasal analizler i�in al�nan numuneler, (5�3) �C’de �s�y� muhafaza edebilen ta��ma kaplar� ile en k�sa s�rede laboratuvara g�nderilir. Numunelerin al�m�ndan laboratuvara ula�t�r�lmas� aras�ndaki s�re 24 saati ge�emez.

(6) Havuz suyundan numune alma i�i M�d�rl�k taraf�ndan veya numune alma konusunda akredite olmu� ve Bakanl�k�a yetkilendirilmi� kurum veya kurulu��a yap�l�r. Ancak, bu durum Bakanl�k ve M�d�rl���n denetim, izleme ve numune alma yetkisini ortadan kald�rmaz. Analizler, a�a��da belirtilen h�k�mler �er�evesinde, Bakanl�k laboratuvarlar�nda veya di�er kamu, kurum ve kurulu� laboratuvarlar�nda veya 7 nci maddede belirtilen �artlar� ta��yan ve Bakanl�k�a yetkilendirmi� �zel laboratuvarlarda yapt�r�l�r.

a) Her t�rl� numune alma ve analiz �cretleri y�zme havuzu i�leticisi taraf�ndan �denir.

b) Laboratuvarlar, M�d�rl�k�e al�nan su numunelerinin analiz sonu�lar�n� raporlaman�n yap�ld��� g�n i�inde e-posta, belgege�er veya posta ile M�d�rl��e ve y�zme havuzu i�leticisine iletir. Y�zme havuzu i�leticisine g�nderilen raporlar, denetim esnas�nda denetim elemanlar�na g�sterilmek �zere y�zme havuzu i�leticisi taraf�ndan bir y�l s�reyle saklan�r.

Yetkilendirme

MADDE 7 (1) Laboratuvarlar, Bakanl�k taraf�ndan yap�lacak yerinde denetimde;

a) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlar� Akreditasyonu (ISO/IEC 17025) belgesi alm�� olmalar�,

b) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen parametrelerde y�ntem akreditasyonu belgesi alm�� olmalar�,

c) En az iki kimya, �evre, su �r�nleri m�hendisi veya kimyager ile iki biyolog veya mikrobiyoloji uzman�n�n tam zamanl� istihdam edilmeleri,

�) Mikrobiyolojik analizler i�in al�nan numunelerin, g�ne� ���nlar�ndan korunarak (5�3) �C de �s�y� muhafaza edebilen ta��ma kaplar� ile en fazla 6 saat i�inde laboratuvara ta��nabilecek d�zenlemeyi sa�lamalar�,

halinde Bakanl�k�a yetkilendirilir.

���NC BLM

Yzme Havuzu ��letilmesine Ait Hkmler

Yzme havuzunun iletilmesi

MADDE 8 (1) Y�zme havuzunun teknik �zellikleri ile y�zme havuzu suyunun, s�hhi kurallara uygun olmas� esast�r. Y�zme havuzunun i�letilmesinde a�a��daki �artlara uyulur:

a) Y�zme havuzu i�leticisi, teknik i�ler ve havuzun uygun �ekilde i�letilmesinden sorumlu kimya veya sa�l�k e�itimi alm��, en az lise mezunu bir ki�i ve sertifikal� bir cankurtaran istihdam etmek zorundad�r.

b) Y�zme havuzunda ip, y�zer duba, simit gibi can kurtarmaya mahsus malzemeler ile ilkyard�m malzemeleri haz�r bulundurulur.

c) Kullan�c�lar�n temiz mayolarla y�zme havuzuna girmeleri sa�lan�r. Tesisler, b�t�n kullan�c�lar�n soyunma odalar� i�in ayr�lan mekana girmeden �nce ayak dezenfeksiyonu yapmalar�n�, soyunma odalar�ndan y�zme havuzuna ge�i�lerinden �nce de du� almalar�n� sa�layacak �ekilde d�zenlenir.

�) Y�zme havuzunda hayvanlar�n insanlarla birlikte bulunmalar�na hi�bir �ekilde izin verilmez.

d) Tesis i�erisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere kar�� ki�ileri uyarmak amac� ile haz�rlanan uyar� levhalar� kolayca g�r�lebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulur.

e) Y�zme havuzu suyu y�lda en az bir defa bo�alt�larak genel temizlik yap�l�r.

f) Fiziki mekanlar daima temiz ve kuru tutularak kapanma saatinden sonra havuz dip temizli�i d�hil genel temizlik yap�l�r.

g) Y�zme havuzu ve fiziki mekanlar yeteri kadar ayd�nlat�lmal� ve havaland�r�lmal�d�r.

�) Kapal� y�zme havuzu, soyunma ve giyinme yerleri de d�hil olmak �zere k�� aylar�nda �s�t�l�r.

ocuk yzme havuzu iletilmesi

MADDE 9 (1) �ocuk y�zme havuzunun derinli�i 50 santimetreden fazla olamaz.

(2) �ocuk havuzlar� m�stakil su haz�rl�k tesisine sahip olmal�, ayda bir defa bo�alt�larak temizlenmeli ve dezenfekte edildikten sonra temiz su ile doldurularak yeniden i�letmeye al�n�r.

(3) �ocuk y�zme havuzu b�y�klere ait y�zme havuzundan ayr� olur.

DRDNC BLM

Muhtelif Hkmler

Fiziki mekanlar

MADDE 10 (1) Du� yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri, kad�n ve erkek i�in ayr� d�zenlenir.

(2) Du� yerleri du� suyunun s�cakl��� ayarlanabilecek �ekilde ve en az yirmi ki�iye bir du� d��ecek �ekilde d�zenlenir.

(3) Tuvaletler soyunma ve du� yerlerine yak�n konumda, en az yirmi ki�iye bir tuvalet d��ecek �ekilde d�zenlenir. Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, s�v� sabun, tuvalet k���d�, k���t havlu ve ��p kovas� bulundurulur.

(4) Giri�i ve yollar� tamamen ayr� tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz k�sm�na girmelerini engelleyecek �ekilde d�zenlenir. Seyirci b�l�m�nde seyircilerin ihtiyac�n� kar��layacak kadar tuvalet, lavabo ve pisuar bulundurulur.

Gvenlik tedbirleri

MADDE 11 (1) Y�zme havuzunda kazalar�n �nlenmesi ve g�venli�in sa�lanmas� i�in a�a��da belirtilen kurallara uyulur:

a) Y�zme havuzu kazalara neden olmayacak ve kenar�nda g�venli y�r�mek i�in yeterli alan bulunacak �ekilde planlan�r. Dalmak i�in gerekli olan su derinli�i sa�lan�r. Aksi takdirde her t�rl� dal��a izin verilmez.

b) Y�zme havuzu �evresindeki y�r�me alan�, du� yeri ve �evresinin zemini d�zg�n ve kaymaya yol a�mayan malzemeden yap�l�r.

c) Y�zme havuzunda bo�altma mazgal� kapal� durumda bulundurulur.

�) Havuz derinlikleri kullan�c�lar�n g�rebilece�i �ekilde havuz kenar�na en az 4 y�nde yaz�l�r.

d) Y�zme havuzu kenar�nda acil durumlarda kullan�lmak �zere telefon bulundurulur.

Denetim

MADDE 12 (1) Y�zme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasallar� her ay M�d�rl�k taraf�ndan denetlenir. Bu denetimlerde;

a) Havuz suyu haz�rlanmas�nda ve dezenfeksiyonunda kullan�lan kimyasallar�n Bakanl�ktan ruhsatl� olup olmad���,

b) Havuz suyu kimyasallar� i�in bir depo ile yeterli ki�isel koruyucu ekipman bulunup bulunmad���,

c) Analiz kay�t defterleri ve bu Y�netmelik eklerine g�re yap�lan veya yapt�r�lan analiz sonu�lar�,

kontrol edilir.

(2) Bir takvim y�l� sonunda yap�lan de�erlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Y�netmelikte belirlenen �artlara uygun olmas� durumunda Ek-5’te yer alan “Temiz Havuz Sertifikas�” M�d�rl�k taraf�ndan d�zenlenir. Yap�lacak denetimlerde havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Y�netmelikte belirlenen �artlara uygun olmamas� durumunda bu sertifika M�d�rl�k�e iptal edilir.

Uygun ��kmayan havuz suyunun takibi

MADDE 13 (1) Y�zme havuzu suyundan al�nan numunenin mikrobiyolojik analiz sonucunun Ek-3’te belirtilen niteliklere uygun ��kmamas� halinde havuzun faaliyeti durdurulur. Y�zme havuzu i�leticisinin gerekli �artlar� sa�lamas�ndan sonra yeniden al�nan numunenin analiz sonu�lar�n�n Ek-3’te belirtilen niteliklere uygun ��kmas� durumunda havuzun faaliyetine izin verilir.

(2) Y�zme havuzu suyundan al�nan numunenin kimyasal analizi sonucunun Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen niteliklere uygun ��kmamas� halinde, uygunsuzlu�un giderilmesi ve d�zeltici �nlemlerin al�nmas� i�in i�letici yaz�l� olarak uyar�l�r. Y�zme havuzu i�leticisinin gerekli �artlar� sa�lamas�ndan sonra yeniden al�nan numunenin analiz sonu�lar�n�n Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen niteliklere uygun ��kmas� durumunda i�letmeye herhangi bir i�lem yap�lmaz. Ancak, analiz sonu�lar�n�n uygun ��kmamas� durumunda havuzun faaliyeti analiz sonucunun yukar�da belirtilen nitelikleri sa�lay�ncaya kadar durdurulur.

Dezenfeksiyon ve havuz kimyasallar

MADDE 14 (1) Y�zme havuzu ve suyunun dezenfeksiyonu i�letici taraf�nca yap�l�r veya yapt�r�l�r.

(2) Havuz suyunda Bakanl�ktan ruhsatl� dezenfektan ve havuz suyu kimyasallar� kullan�l�r.

(3) Stabilizat�rl� klor bile�ikleri sadece a��k y�zme havuzlar�nda kullan�labilir.

Havuz suyu operatrlerinin eitimi

MADDE 15 (1) Y�zme havuzu suyu haz�rlamas�ndan sorumlu havuz suyu operat�rlerine y�nelik e�itimler M�d�rl�k�e yetkilendirilen kamu, kurum ve kurulu�lar� ile ilgili meslek odalar�nca d�zenlenir.

(2) E�itimler havuz suyunun haz�rlanmas� bak�m� ve i�letilmesi, genel hijyen, su ile bula�abilecek hastal�klar, havuz suyunda kullan�lan kimyasallar�n insan ve �evre sa�l��� �zerine etkileri ile ilkyard�m konular�n� kapsar.

BE��NC BLM

Dzenleme Yetkisi ve Meyyideler

Dzenleme yetkisi

MADDE 16 (1) Bakanl�k bu Y�netmeli�in uygulanmas�n� sa�lamak �zere her t�rl� alt d�zenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Meyyideler

MADDE 17 (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerine ayk�r� hareket eden i�letme sahipleri ve kullan�c�lar� hakk�nda, fiilin mahiyetine g�re 24/4/1930 tarihli ve 1593 say�l� Umumi H�fz�ss�hha Kanununa g�re i�lem yap�l�r.

ALTINCI BLM

Geici ve Son Hkmler

Mevcut havuzlara ilikin geici hkmler

GE��C MADDE 1 Bu Y�netmeli�in yay�m� tarihinden �nce izin almak i�in ba�vurusu yap�lm�� y�zme havuzlar� ile halen faaliyette olan y�zme havuzlar� fiziki ko�ullar�n� bu Y�netmeli�in yay�m� tarihinden itibaren bir y�l i�inde 8 inci maddenin (c) bendi ile 9 ve 10 uncu maddelere uygun hale getirir.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinden bir ay sonra y�r�rl��e girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Sa�l�k Bakan� y�r�t�r.


Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz