Yzme Hakkinda

Yüzme Sporunun Tarihçesi

Eski Yunan ve Roma uygarl�klar�nda y�zme, askeri e�itimle birlikte temel e�itimin �nemli bir par�as� olarak g�r�lmekteydi. Eski Yunan zaman zaman y�zme yar��malar� d�zenlemi�ler; Romal�lar , hamamlardan ayr� olarak y�zme havuzlar� yapt�rm��lar. Japonya'da ise okullarda y�zme e�itimini zorunlu k�lan imparatorluk ferman� yay�nlam��t�r.

�lk a��k hava havuzunun 1828'de Liverpool'da yap�lmas�ndan bir s�re sonra ilk uluslararas� y�zme yar��lar� 1837'de Londra'da, ve ard�ndan 1846'da Avustralya'da d�zenlenmi�tir. 1875'te �ngiliz Mathew Webbe, Man� Denizi'ni kurba�alama tekni�iyle y�zerek ge�ti. Bu geli�meler paralelinde, 1882'den sonra �e�itli Avrupa �lkelerinde de y�zme federasyonlar� kurulmaya ba�land�. 1896'da kurulan Londra Metropolitan Y�zme Kul�b�, daha sonra Amat�r Y�zme Birli�i'ne d�n��t�. ABD'de y�zmenin �rg�tl� bir spora d�n��mesi, 1888'de Amat�r Spor Birli�i'nin (AAU) kurulmas� sayesinde ger�ekle�ti. 1896'da modern olimpiyat oyunlar�n�n tekrar ba�lat�lmas� ile, d�zenlenen ilk olimpiyatlarda y�zme yar��lar�na da yer verildi. �nceleri sadece erkeklerin kat�ld��� yar��malara, 1912'de ilk kez bayan y�z�c�ler de al�nd�.1900 y�l�nda s�rt �st� stili ve daha sonra 1908 y�l�nda ise kurba�alamay� olimpiyatlara eklemi�lerdir. Kelebek ise olimpiyatlara en son eklenen y�zme stilidir. B�t�n d�nyada �rg�tl� bir spor olarak yayg�nl�k kazanmas� ve olimpiyat program�na al�nmas� ile birlikte, bu spor dal� i�in uluslar aras� bir federasyon kurulmas� gereklili�i ortaya ��kt�. B�ylece 1909'da Londra'da Uluslar aras� Amat�r Y�zme Federasyonu FINA (Federation �nternationale de Natation Amateur) kuruldu. FINA'n�n kurulmas�ndan �nce olimpiyatlarda yer alan y�zme yar��lar� sportif olmaktan �ok uzakt�. 200 m engelli y�zme yar��lar�, bir dire�e t�rmanmay� ve bir dizi kay���n �st�nden ge�tikten sonra, bu kay�klar�n altlar�ndan y�zerek ge�meyi i�eriyordu. Di�er yar��lar ise, su alt�nda en uzun mesafe y�zme, 4000 m y�zme gibi yar��lard�.

FINA'n�n kurulmas�yla birlikte, bu t�rden yar��lar kald�r�larak, yar��larda FINA y�netmeli�i esas al�nd�. Bu y�netmelikte yar�� mesafelerinin metre cinsinden �l��lmesine karar verilerek yar��ma stilleri de serbest , s�rt�st�, kurba�alama ve kelebek olarak belirlendi. Senkronize y�zme, di�er ad�yla su balesi 1800'l� y�llar�n sonlar�nda ortaya ��km�� olmas�na ra�men, uzun y�llar sirk ve panay�rlarda, g�steriler �eklinde s�rd�r�ld�. 1952'de FINA taraf�ndan tan�narak, ayn� y�l Helsinki Olimpiyatlar�'nda "g�steri sporu" olarak yer ald�. 1973'te �lk kez Senkronize Y�zme D�nya �ampiyonas� yap�ld� ve 1984'te de olimpiyat program�na dahil edildi.


Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz