Yzme Hakkinda

Yüzmede Genel Antrenman Yöntemleri

1- Uzun Mesafe
2- Fartleks
3- �nterval-Yava�-H�zl� �nterval
4- Tekrarlama
5- Sprint

Uzun mesafe

Bu y�ntemle yap�lan �al��malarda kalp-dola��m sistemi ve solunum kapasitesi geli�tirilir. Antrenmandaki devaml� y�klenme sonucu m�cadeleci olma, h�rs, psikolojik yetenekler geli�tirilir. Bu y�ntem sezon ba��nda uygulan�r ve sporcuyu ilerideki yo�un �al��ma devresine haz�rlamay� ama�lar ve daha ziyade orta ve uzun mesafe y�z�c�leri taraf�ndan kullan�l�r. Ancak az olmak �art� ile k�sa mesafecilerce kullan�labilir. Bu y�ntemde y�klenme ilkelerine dikkat edilmelidir.

Al��t�rman�n Y�klenme Yo�unlu�u: Maksimum g�� yetene�inin %70'den ba�lay�p antrenman d�nemlerine g�re de�i�ebilir. Sporcu yar�� h�z�ndan d���k tempoda y�zd��� i�in tekni�ine dikkat eder ve iyi bir stil kazan�r.

Al��t�rmada Y�kleme Kapsam�: Y�z�c�n�n yar��ta y�zece�i mesafenin �st� olmal�d�r.

�rnek:
200 metreci i�in
400-600 m.
400 metreci i�in
600-800 m.
1500 metreci i�in
1500-2000 m.

Uzun mesafe antrenmanlar�n�n �zellikleri, yararlar� ve meydana getirdi�i fizyolojik de�i�iklikler a�a��da �zetlenmi�tir:

1- Uzun mesafe antrenmanlar� ile geli�en temel �zellik dayan�kl�l�kt�r.
2- Uzun mesafe y�zme, y�z�c�ye g�ven verir.
3- Uzun mesafe antrenmanlar� anaerobik e�i�in geli�mesinde �ok etkilidir.
4- Kalbin organizmaya pompalad��� kan miktar�nda art��lar olur.
5- Uzun mesafe antrenmanlar�, anaerobik e�ik noktas�n�n geli�tirilmesinde �ok etkilidir. Ancak, bu etki, ortalama h�z�n mevcut AEN'na yak�n (ya da biraz �zerinde) olmas� ko�ulunun sa�lanmas� durumunda ge�erlidir.
6- Dinlenme s�ras�ndaki kalp at�m say�s�nda azalma meydana gelir.
7- Kan, daha fazla oksijen ta��yabilme yetene�ine ula��r.
8- Karaci�er ve kaslarda daha fazla glikojen depolanabilir.
9- Kaslardaki fonksiyonel k�lcal damarlar�n say�s�nda art�� g�r�l�r.
10- Kas liflerindeki mitokondrilerin yap�s�nda ve say�s�nda art��lar olur.
11- Uzun mesafe antrenmanlar� sezon ba�lar�nda y�z�c�ler taraf�ndan bol bol uygulanmal�d�r. Ayr�ca bir y�zme d�nemi i�inde de belirli d�zeyde uzun mesafe antrenmanlar� yap�lmal�d�r. Uzun mesafe antrenmanlar�, �zellikle ya� gruplar� i�in �nemlidir.

Fartleks

Kelime anlam� h�z oyunu olan bu y�ntem ilk defa 1930-1940 y�llar� aras�nda �sve�li atletler taraf�ndan kullan�lm��t�r. Uzun mesafeyi de�i�ik h�zlar ile, araya k�sa sprinter koyarak tamalamaktad�r. �ki t�r fartleks vard�r.

1- Yeni Zelanda Tipi Fartleks:

Bu t�r fartleks'te y�z�c� kendini rahat hissedecek bir tempoda y�zer. Yoruldu�u zaman y�z�c� yava�layarak aktif dinlenma yapar.

2- �sve� Tipi Fartleks:

Bu t�r fartleks'te y�z�c� �ok k�sa fakat h�zl� sprintler ile toplam mesafeyi tamamlamaya �al���r. Ama� sporcunun dayan�kl�l���n� geli�tirmektir.Bu y�ntemde yorgunlu�un giderilmesi i�in d���k tempo ile aktiviteye devam edilir. �ok �e�itli �ekillerde uygulan�r, yaln�z kol, yaln�z ayak �ekilde olabilece�i gibi normal y�zme ile de olabilir.

�rnek:
25 m. h�zl� - 25 m. yava� ile 300 m. tamalama fartleks antrenman, mevsim ba��nda formsuz y�z�c�lerin form tutmas� i�in kullan�l�r.

Fartleks Ne Kazand�r�r:
Dayan�kl�l��� geli�tirdi�i i�in �al��ma i�indeki h�z miktar�na g�re y�z�c�ye bir �l��de h�z kazand�r�r. Solunum, dola��m sistemi ile kapillarizasyon'un geli�tirilmesini sa�lar. Bu �al��ma daha ziyade mevsim ba��nda mesafe �st� ve orta mesafeciler taraf�ndan kullan�l�r, sprint y�z�c�lerde kullanabilir.

Orta ve uzun bir mesafe, de�i�en h�z tempolar�n�n kullan�lmas� ile y�z�l�r. Fartleks antrenmanlar�n�n uygulanmas�na ait baz� �rnekler a�a��da verilmi�tir.

1- 1000 metrelik bir mesafe; her 200 metrenin 175 metresinin orta h�zda, 25 metresinin h�zl� tempoda y�z�lmesi ile durmaks�z�n tamamlan�r.

2- 25 metre h�zl�, 25 metre yava� bir tempo ile 2000 metre tamamlan�r.

3- %50'lik bir tempo ile 5 dakika y�z�ld�kten sonra 200 metrelik bir mesafe daha h�zl� bir tempoda y�z�l�r ve tekrar 5 dk. s�reyle %50'lik tempoya d�n�lerek �al��ma devam eder.

Fartleks antrenmanlar�, ko�u antrenmanlar�n�n yap�lmas� durumunda uygulanabilece�i gibi, y�zme antrenmanlar� s�ras�nda, sadece ayak ve yada sadece kol �al��mas� �e�itlemeler (ayak vurma, kol �ekme...vb) orta h�zda sprint h�z�na kadar de�i�ir.

Fartleks antrenmanlar�n�n �zellikleri, yararlar� ve y�z�c�de meydana getirdi�i fizyolojik de�i�iklikler a�a��da �zetlenmi�tir.

1- Fartleks antrenmanlar�, uzun mesafe antrenmanlar�ndan daha yo�un y�klemeleri i�erir.

2- De�i�en h�z tempolar� nedeniyle, y�z�c�, bir �al��mada fazla yar��ma ya da kar��la�ma temposu ile y�zme �ans�na sahiptir.

3- Fartleks antrenmanlar�nda s�n�rs�z de�i�iklikler yap�labilir. Bu nedenle, uzun mesafe antrenmanlar�n�n monotonlu�u fartleks antrenmanlar�nda yoktur. Ayr�ca bu t�r �al��ma, b�y�k olas�l�kla insan do�as�na daha yatk�n gibi g�r�lmektedir.

4- Bu �al��ma y�ntemi ile geli�en temel �zellik dayan�kl�l�kt�r. Ancak, bir �al��ma d�neminde yap�lan antrenman say�s�na ve antrenmanlar�n �iddetine ba�l� olarak h�z�nda belli oranda artmas�na yard�mc� olur. Y�z�c�n�n solunum dola��m sisteminin dayan�kl�l��� i�in fartleks antrenmanlar�ndan s�k s�k yararlan�l�r. Fartleks antrenmanlar� ayr�ca, k�lcal damar say�s�nda belirgin art�� sa�lar ve b�lgesel kas sisteminin dayan�kl�l���n� art�r�r.

5- Fartleks antrenmanlar� anaerobik e�i�in geli�mesinde etkilidir.

6- Yap�lan �al��malarda, aerobik kapasitesinin geli�mesi a��s�ndan interval antrenmanlar� aras�nda �nemli bir farkl�l�k bulunamam��t�r.

7- Fartleks antrenmanlar�, ba�ta uzun ve orta mesafe y�z�c�leri olmak �zere t�m y�z�c�ler taraf�ndan sezon ba�lar�nda olduk�a s�k bir �ekilde kullan�lmaktad�r.

8- Fartleks antrenmanlar� s�ras�nda, sprint b�l�mlerinin yeterli h�z ve s�rede yap�lmas� laktik asidi tolere edebilme kapasitesinin geli�tirilmesine yard�mc� olabilir. Ayr�ca, sprint b�l�mlerinin yeterli h�z ve s�rede yap�lmas�, anaerobik metaboliaman�n maksimuma yak�n bi�imde uygulanmas�n� sa�layacakt�r.


Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz