Yzme Hakkinda

Yüzmenin Faydaları Nelerdir ?

Y�zme sporu beden geli�iminin temel sporlar�ndan biridir. T�m v�cut kaslar�n�n kullan�ld��� sporlardand�r. Su direncine kar�� yap�lan bir spor olmas� nedeniyle kas kuvvetine ve genel dirence �nemli katk�larda bulunmaktad�r.

Spor belli bir ya�am disiplini verir. Bu ya�am disiplinini en iyi sa�layan sporlardan biri y�zme sporudur. Erken ya�larda ba�lama olana�� olan birka� spordan biri olmas� ve insan do�as�na uygunlu�u nedeniyle y�zme sporu bu disiplini sa�lar. �nsan do�as�n�n en kolay uyum sa�lad��� spor dal� olmas� �ok ileri ya�lara kadar uygulanabilecek spor olmas�n� sa�lar. Y�r�mek kadar do�al ve kolay bir spordur.

Sporda sald�rganl��� azaltan ve yar�� ortam�nda �ok �al��an�n ba�ar�l� olmas� do�as�n� kabul ettiren bir spordur. �al��mayan ba�ar�l� olamaz ve daha �ok �al��an�n ba�ar�s�n� alk��lamak gerekir. Ondan daha ba�ar�l� olmak i�in ondan daha fazla al��mak gereklili�ini kabul etmek gerekir. Birey olarak kendine g�veni ve ba�arabileceklerini �nceden g�rmeyi sa�lar.

D�zenli �al��malar y�zme sporunda nerelere gelinebilece�ini ve ki�inin s�n�rlar�n� ne kadar zorlayabilece�ini ortaya koyar.

Ba�ar�l� olmak onu korumay� ve daha �ok �al��may�, ba�ar�s�z olmak ise yap�lan hatalar� g�zden ge�irip ders alarak eksiklikleri gidermeyi ve yeniden �al��may� gerektirir. Y�zme sporu bu ya�am anlay���n�n en iyi ya�and��� ortamd�r.

Ba����kl�k sistemini uyarmas� ve metabolizman�n d�zenli �al��mas�n� sa�lamas� ki�ileri hastal�klardan korumaya y�nelik �nemli katk�lar sa�lar. Kuzey �lkelerinde ya�ayanlar so�uk ortamlarda diren�lerini artt�rmak i�in so�uk sulara girmek al��kanl��� kazanm��lard�r. Bu davran�� onlar�n dola��m sistemlerinde de d�zenleyici etkiler yapmaktad�r. Damar hastal�klar�n� g�r�lme s�kl���n� azalt�r.


Spor ama�l� y�zme sporu ile u�ra�mak i�in haftada iki ya da �� g�n y�zme sporuna bir saat zaman ay�rmak yeterlidir. Bu s�re karada yap�lacak �al��ma �ncesi gerdirme egzersizleri ile geli�tirilebilir. Y�zme sporunda belli bir mesafenin y�z�lmesi hedeflenerek �al��malara ba�lanmal� ancak nefes al�� veri� tekni�i ve y�zme sitillerinin buna uyumu i�in e�itim al�nmal�d�r. Temel y�zme e�itimi almayan ki�ilerin y�zme mesafesi uzad�k�a yorulmalar� daha �abuk olacakt�r. Su ile uyum i�inde yap�lan bir y�zme sporu hem ruhsal dinginlik hem de beden geli�imi sa�layacakt�r. Su direncine kar�� yanl�� hareketler ise ki�inin �abuk yorulmas�na ve bu spora fazla devam edememesine neden olacakt�r.


Y�zme sporu bu sporla aktif u�ra�anlar kadar sa�l�k i�in spor anlay���yla �al��anlar�nda d�zenli ve s�rekli uygulamas�na gerek duyan bir spordur. ��renmenin ya�� yoktur. �nsan do�as� suda batmamay� ve hareket edebilmeyi bilir. Bisiklete binmek gibi dengeye dayanan bir davran��t�r. �al��malarla geli�tirilir, do�ru hareketlerin yap�lmas� ile h�z ve diren� kazan�l�r. Korku sadece ya�anan deneyimlerden kaynaklan�r ve do�ru hareketlerin ��renilmesi ile kolayca �stesinden gelinir.


Suda terleme olmas�na kar��n su ortam�nda v�cuttan uzakla�mas� kolayd�r. Y�zme sporu yap�lan ortam�n genel temizlik kurallar�na dikkat edilirse en temiz spor olma �zelli�i ta��r. �amur, toz ve v�cut kirleri bu spor i�in var olmayan kavramlard�r. Bir bone ile sa�lar�n toplanmas� ve suya d�k�lmesinin �nlenmesi, suya girmeden �nce du� al�narak deri �st�nde var olan deri d�k�nt�lerinin uzakla�t�r�lmas� kullan�lan ortam�n temizli�ine katk� sa�layacakt�r.
Y�zme sporu �ok k���k ya�larda ba�lanabilen ve �ok ileri ya�lara kadar s�rd�r�lebilen, sa�l�kl� zamanlarda yap�labildi�i gibi sakatl�k iyile�melerine de katk�s� olabilen, engelli insanlar�n kolayl�kla yapabilece�i bir temel spordur. Sa�l�k ve spor kavramlar�n�n yan yana oldu�u tek spordur.

Y�zmenin Faydalar�=1. Yap�lan ara�t�rmalar, d�zenli y�zmenin kalp dola��m sistemi �zerinde olumlu y�nde �ok �nemli etkileri oldu�unu g�stermektedir. D�zenli y�zme antrenmanlar� yapan ki�ilerde koroner kalp hastal�klar�na daha az rastlanmakta ve bu bireylerin kalp krizi ge�irme olas�l�klar� d��mektedir. Ayr�ca kalp ve beyin damarlar�n�n t�kanmas�na yol a�an bir tak�m maddelerin azalmas�na da yard�mc� olmaktad�r.

2. Y�zmenin kas ve iskelet sistemi �zerindeki etkisi ise “Y�z�c� V�cudu” tan�m�nda kendine beden bulmaktad�r. D�zenli yap�lan y�zme egzersizleri hem kaslar� g��lendirmekte hem de v�cut koordinasyonunu geli�iminde �ok �nemli rol oynamaktad�r

3. Y�zme sporu yap�l�rken, eklemler ve ba�lar herhangi bir spora g�re daha az zorlanmaktad�r. Bu sebeple suda yap�lan egzersizlerde sakatlanma ve yaralanma oran� karadaki egzersizlere oranla %90 daha azd�r. Bu sebeple kaslar�nda, eklemlerinde ya da iskelet sistemlerinde herhangi bir rahats�zl��� olanlara doktorlar taraf�ndan �nerilen tek spor y�zmedir.

4. Y�zme sporunu di�er sporlardan ay�ran bir di�er faydas� ise ya�� ve kilosu ne olursa olsun ��renildi�i takdirde herkesin tehlikesizce yapabilece�i bir spor olmas�d�r. �rne�in kilolu ki�ilerin herhangi bir kara sporu yapmas� iskelet ve kas sistemine zarar verebilecekken, su ortam�nda yapaca�� aktiviteler o bireyin �zerine etkiyen yer�ekimi kuvvetini �ok b�y�k oranda azaltt���ndan ki�iye risksiz egzersiz olana�� sa�lamaktad�r.

5. D�zenli yap�lan y�zme egzersizi, egzersizi yapan ki�ilerde sigara ve alkol al��kanl���n� azaltmakta, ayr�ca a��r� �i�manl��� �nlemektedir. Hamileli�inden �nce ve hamileli�i s�ras�nda y�zme egzersizi yapan kad�nlarda �l� ve erken do�um yapma oran� dikkat �ekecek �ekilde d���kt�r.

6. Yap�lan ba�ka ilgin� bir ara�t�rma g�stermektedir ki y�zme sporu da dahil olmak �zere yap�lan d�zenli fiziksel aktiviteler �eker hastalar�n�n ins�lin duyarl�l���n� artt�rmakta, bunun sonucu hastan�n daha az ins�lin gereksinimi olmaktad�r.

7. Y�zmeyi kara sporlar�ndan ay�ran en �nemli �zellik, kara sporlar�n� yapmalar�n� k�s�tlayacak ya da �nleyecek derecede fiziksel problemi olan bireyler taraf�ndan kolayca yap�labilmesidir.

8. Y�zmenin sinir sistemine ve insan psikolojisine faydalar� ise saymakla bitmez. Suya girdi�imizde hissetti�imiz rahatlama duygusu egzersiz sonras�nda salg�lanan endorfin hormonu ile birle�ince ya�ayaca��n�z psikolojik ve sinirsel rahatlama size ba�ka bir egzersizin veremeyece�i hissiyat� ya�at�r. �zelikle sportif olarak y�zen �ocuklar�n geli�me d�nemlerinde onlar�n kendilerine g�venen, h�rsl�, herhangi bir i�e konsantrasyonu ve adaptasyonu y�ksek, disiplinli, programl�, aktif ve ba�ar�l� bireyler olmas�nda �ok b�y�k oranda katk� sa�lar.

Kalp-dola��m sistemi �zerine etkileri :

Antrenmanlar ile kalbin dakika vol�m�n� artt�rmak m�mk�nd�r. Bu art���n ger�ekle�mesi maximal ve submaximal yap�lan y�klenmelerle m�mk�nd�r. Yap�lan ara�t�rmalar kalbin dakika vol�m�n� artt�ran en iyi yolun submaximal (%70 ve alt�) y�klenmeler oldu�unu ortaya koymu�tur. Kalbin dakika vol�m�n�n artmas�, dokular�n oksijen ihtiyac�n�n kar��lanmas� bak�m�ndan �ok �nemlidir. Bu sebeple orta ve uzun mesafe y�z�c�lerin bu �zelli�ini geli�tirmeleri �nemlidir.

Bilindi�i gibi, kalbin dakika vol�m�n�n artmas�, �ncelikle at�m vol�m�n�n (her at�mda pompalanan kan miktar�) ve de kalp at�m say�s�n�n art�r�lmas� ile olanakl�d�r. Su i�indeki yatay pozisyon, kalbin at�m vol�m�n�n ayakta duru�a oranla daha iyi olmas�n� sa�lar. ��nk�, bu pozisyonda, kalbin kan ile dolu�u daha iyi olur. Su i�inde, suyun kald�rma kuvveti yer�ekimine kar�� koyar. Bu konumda kalp, kan� yer �ekimine kar�� atmak zorunlulu�unda kalmaz. Ayr�ca, suyun kald�rma kuvvetinin yer �ekimini kar��lanmas� ve suyun alt ekstremitelere uygulad��� hidrostatik bas�n�, havada dik durumda iken kar��la��lan "Kan�n alt ekstremitelerde toplanma e�ilimini" elemine eder.

Di�er taraftan, su i�inde kalp, �s� d�zenlemesine yard�m amac�yla deriye fazla kan g�ndermek zorunda kalmaz. Bu kan �al��an kaslara aktar�l�r.
�zetlersek, y�z�c�lerdeki dola��m di�er spor dallar�ndaki sporculara oranla farkl�l�klar g�sterir. Bu durum, su i�indeki v�cudun yatay pozisyonda olmas�na ba�l�d�r. Bu pozisyonda kalp kan ile tamamen dolar ve sonu�ta kalbin tek bir kas�l���nda daha fazla kan v�cuda pompalan�r.


Y�zmenin solunum sistemleri �zerine etkileri :

Temel g�revi, kana oksijen vermek ve kandaki karbondioksiti almak olan solunum sistemi, a��zdan ve burun dan ba�layarak akci�erde sonlan�r. A��zdan ve burundan al�nan hava "trakea" ad� verilen ve havan�n iletilmesini sa�layan boru yoluyla akci�erlere gelir. Akci�erlere gelen ve akci�erlerin yap�s�nda bulunan "alvoel"lere (hava kesecikleri) yerle�e havada % 14-15 oksijen ve % 4.9-6.9 oran�nda karbondioksit vard�r. �evresi k�lcal damarlarla s�k� bir �ekilde �evrilmi� ola alveollerle k�lcal damarlar aras�nda gaz al�� veri�i olur. Gaz de�i�imi dif�zyonla meydana gelir. �rne�in, vennler (toplar damar) i�inde akci�erlere gelen karbondioksitten zengin kan, akci�er yap�s�ndaki alveol keselerine ge�erken burada bulunan oksijen de kana ge�er.

Eritrosit i�inde dokulara gelen oksijen il ba�lanm�� hemoglobin molek�l�, oksijenini aktif dokulara verir. Bu al��veri� ise a�a��daki �ekilde belirtilmi�tir. Antrenmanlar s�ras�nda organizman�n oksijen gereksinimi artar. Bu art��a paralel olarak, bu gereksinimi kar��layacak dola��m ve solunum sistemlerinin de bu duruma fizyolojik bir uyum g�stermesi gerekir. Dokular�n oksijene olan gereksinimi artt�k�a, solunum sisteminin organizmaya soktu�u oksijen miktar� ve bu oksijeni dokulara ta��yacak olan dola��m sisteminin faaliyeti artar.

Y�zme gribal enfeksiyonlardan korur

Y�zme sporuyla u�ra�an �ocuklar�n hastal�klara �zellikle grip ve so�uk alg�nl��� gibi hastal�klara daha �abuk yakalanaca�� gibi yanl�� bir d���nce vard�r, tam tersi gribal enfeksiyonlara yakalanma olas�l��� �ok d���kt�r, hastal�klarla m�cadelede �nemli rol oynayan antikorlar�n say�s� y�zme s�ras�nda artmaktad�r, bunun da gribal enfeksiyon ve so�uk alg�nl��� gibi rahats�zl�lar� en aza indirdi�i bir ger�ektir.

Y�zmenin disipline dayanan spor dal�d�r, sporda ba�ar�l� olan ��rencilerin derslerinde de ayn� durum g�zlenmektedir.

Y�zme gibi bireysel sporlar�n �ocu�u sosyalle�tirdi�i gibi, tek ba��na bir �eyleri ba�arman�n hazz�n� ya�atmaktad�r. �ocuklar�n y�zme aktivitelerinden yararland�r�lmas�, �ocu�a her y�nden olumlu katk� sa�layacakt�r.


Y�zmenin Sinir sistemi �zerine etkileri :

Y�zme t�m v�cudumuzu hareket ettirebildi�imiz bir spor oldu�u i�in sinir sistemine etki yapan en �nemli spor dallar�ndan biridir. Suyla ilgili t�m �al��malarda, sinir sitemimizdeki etkiler duyu organlar�m�z�n devreye girmesiyle ger�ekle�mektedir. Burada duyu organlar�m�z ve sinir sistemimiz bir b�t�nl�k i�ersinde �al��maktad�r. K�sacas� t�m ya�ant�m�zda sinir sistemimizle, duyu organlar�m�z i� i�e �al��makta oldu�unu herkes bilmektedir.
Su i�ersinde yapt���n�z her �al��mada suyla ilgili ayr� bir rehavet ve canl�l�k hissetmeniz; sinir sisteminizi rahatlad���n� g�sterir.
Y�kan�rken olan rahatlama duygusu veya y�zerken egzersiz sonras� canl�l���m�z� Sinir sistemimizin dinlenmesi sonucu ortaya ��kan unsurlard�r. Y�zme ortam�n�n iyi olmas�, e�itmeninizin kalitesi ve ortamdaki mutlulu�unuz da di�er fakt�rler olarak Sinir sisteminizin dinlenmesine yard�mc� unsurlard�r.


Y�zme sonras� g�r�len rahatlamalarda insanlarda a�a��da s�ralad���m�z davran��lar�n geli�ti�i bilinmektedir;
- Ki�inin kendine g�veni artar,
- Korkusu yok olur,
- Yapaca�� bir i�e adaptasyonu daha kolayd�r ve dikkati zor da��l�r,
- Zor bir spor olan y�zme bran��, ki�ileri daha disipline eder, daha programl�d�rlar,
- Y�zme sporunu yapan ki�iler normal ya�ant�lar�nda daha aktiftirler ve ba�ar�l�d�rlar,
- Toplumda �yi ve g�venilir bireylerdir.


Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz