Yzme Hakkinda

Yüzme Havuzu Bakımı Nasıl Yapılmalıdır ?

HAVUZDA DOLUMDAN �NCE YAPILMASI GEREKENLER

Havuz dolum �ncesi duvarlar�, taban� y�kama yap�larak olu�an kir, ya� ve kire� kal�nt�lar� temizlenmi� olur.
Temizlik sonras�, havuz duvar ve taban�na, yosun �nleyici, f�r�a ile s�r�l�p 1 saat beklenir.
Temiz su ile dolumu yap�l�r.

DOLUM SONRASI HAVUZUN �ARTLANDIRILMASI (KULLANIMA HAZIRLIK)

 • pH seviyesi kontrol edilmeli 7.2 – 7.6 aras� ayarlanmal�.
 • ��keltici ( topaklay�c� ) at�l�p1g�n beklenir. Sonra bu dibe ��ken partik�ller filtreye u�ratmadan r�gara g�nderilir. ( d��ar� tahliye edilir. )
 • Motor �n sepeti temizlenir. Kum filtresi ters y�kama yap�l�r.
 • �ok klor ile �oklama yap�l�r ve yosun �ld�r�c� ilave edilir. Havuz en az 24 saat devaml� �al��maya al�narak suyun i�inde bulunan kimyasallar�n filtre �zerinde zorlamas� ile mikroorganizmalar�n bertaraf edilmesi sa�lan�r.
 • Havuz suyu �l��m� yap�larak pH klor seviyesi ve di�er parametreler kontrol edilir. �stenilen d�zeyde ise havuz i�letmeye al�n�r.

G�NL�K BAKIM (sabah kontrol�)

1. ��letme a��lmadan �nce pH, klor,siyan�rik asit de�erleri �l��l�r

2. Skimer sepetlerinin veya ta�ma kanallar�n�n, havuz y�zeyinin, havuz �evresinin temizli�i yap�l�r

3. Havuz giri� b�l�m�ndeki ayak havuzunun temizli�i yap�larak ayak dezenfektan� ile tekrar doldurulur

4. Havuz �evresindeki du�lar�n kontrol� yap�l�r. ��letme bilgilendirme panosuna pH klor de�erleri ve �s� de�eri yaz�l�r.

5. Motor �n sepetlerinin temizlenir, kum filtresi, elektrik tesisat� ve mekanik tesisat�n kontrol� yap�l�r.

6. Denge deposundaki su seviyesi kontrol edilir.

G�NL�K BAKIM (��le kontrol�)

 • PH,klor ve �s� �l��m� yap�l�r.
 • De�erler panoda g�ncellenir.
 • Ayak havuzunun kontrol� yap�l�r.
 • Havuz �evresinin kontrol� yap�l�r.

G�NL�K BAKIM (ak�am kontrol� ve ilaveler)

 • Ph,klor �l��m� yap�l�r.
 • ��letme defterine yap�lan i�lemler s�ras� ile yaz�l�r.
 • Havuzu kullanan y�z�c� say�s�na istinaden ki�i ba�� 30 L. su ilavesi yap�l�r.

HAVUZUN TEM�ZLENMES� ( G�N A�IRI )

1. Taban ve duvar temizli�i 2 g�nde bir yap�l�r.

2. Temizlik yap�lmas�ndan �nceki g�n ak�am� ��keltici at�l�r. Havuz sirk�lasyon pompas� 2 saat �al��t�r�ld�ktan sonra durdurularak havuz suyu dinlenmeye b�rak�l�r ve duvarlar� f�r�alan�r.

3. Vakum vanas� a��larak hortum tertibat� kurulur.

4. Havuz taban� s�p�rge ile yava��a, bir do�rultu �izgisinde temizlenir. Tabanda e�er tortu miktar� �ok ise filtreden ge�irmeden su ile beraber tahliye edilir.

5. Hortum tertibat� toparlan�r ve vakum vanas� kapat�l�r. Skimerli ise Skimer vanas�, ta�mal� ise denge deposu vanas� a��l�r.

6. Motor �n sepetleri temizlenir.

7. Kum filtresi ters y�kama yapt�r�l�p durulamas� yap�ld�ktan sonra havuz normal �al��maya al�n�r.

8. Denge deposuna su ilavesi yap�l�r.

9. Havuz y�zeyinde veya taban�nda yaprak vb. kal�nt�lar varsa kep�e yard�m� ile al�n�r.

10. Ayak havuzu bo�alt�larak temizli�i yap�l�r ve tekrar doldurulur.

11. Du�lar, tuvaletler, soyunma odalar� ve gezinti alan�n�n temizli�i yap�l�r.

12. G�nl�k bak�m uygulamas�nda yap�lan i�lemler uygulanarak i�letmeye al�n�r.

13. Temizlik i�lemi yap�ld�ktan sonra � saat havuza girilmez.

14. ��letme defterine yap�lan i�lemler s�ras� ile yaz�l�r.

HAFTALIK BAKIM ��LEM�

 • Haftada 1 g�n havuz i�letmeye kapat�l�p �ok klor ile havuz suyunun �oklanmas� yap�l�r.G�nl�k bak�m uygulamalar�nda yap�lan i�lemler s�ras� ile yap�l�r.
 • Taban ve duvar temizli�i s�ras�nda yap�lan i�lemler s�ras� ile yap�l�r.
 • Havuzdaki klor seviyesi istenilen de�erlere gelinceye kadar havuz i�letmeye kapal� kal�r.
 • ��letme defterine yap�lan i�lemler s�ras� ile yaz�l�r.

AYLIK BAKIM ��LEM�

 • Taban ve duvar temizli�i s�ras�nda uygulanan i�lemler s�ras�yla yap�l�r.
 • Haftal�k bak�m s�ras�nda yap�lan i�lemler s�ras�yla uygulan�r.
 • Havuz suyundan numune alarak sa�l�k bakanl���nca belirlenen EK 1,EK 2, EK 3’te yer alan kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik kalite standartlar�n�n belirlenmesi i�in analizleri yapt�r�l�r.
 • Tesis i�inde ve d���nda, gezinti alan�nda sa�l�k bakanl��� EK 5 denetim formunda belirtilen �artlara uygunluk d��� olan yerlerde ki eksiklikler giderilir.
 • ��letme defterine yap�lan i�lemler s�ras� ile yaz�l�r.

YILLIK BAKIM ��LEM�

1. Havuz tamamen bo�alt�larak duvarlar�, taban�, gezinti alan�, ta�ma kanal� ve denge deposu asit ��zeltisi ile y�kan�r.

2. Seramik i� kaplama porselen bord�rler veya travertenler ta�ma kanallar�n�n seramikleri, gezinti alan�n�n kaplamas� kontrol edilir ve gev�emi�, bo�alm��, �atlam�� kaplamalar s�k�lerek tamirat� yap�l�r.

3. Havuz i�i kaplamalar�n�n, bord�rlerin veya travertenlerin, ta�ma kanal� seramiklerinin denge deposu kaplamas�n�n ve teras kaplamalar�n�n derzleri kontrol edilerek gerekirse yeniden yap�l�r.

4. Elektrik tesisat� ekipmanlar�n�n temizlikleri ve bak�mlar� yap�larak eksikleri giderilir.

5. Mekanik tesisatta bulunan ka�aklar giderilir.

6. Kum filtresi a��larak kumlar� kontrol edilip, eksikse tamamlan�r gerekirse yenilenir.

7. Sirk�lasyon pompalar� s�k�lerek motor ve pompa b�l�mleri bak�m� yap�l�r.

8. Ta�ma kanallar� �zerindeki �zgaralar kontrol edilip a��nm��sa yenilenir.

9. Havuz ampulleri, trafolar� kontrol edilir.

10.
Havuz dolum �ncesi su ile temizli�i yap�l�p, yosun �ld�r�c� ��zelti ile duvarlar�, taban� f�r�alan�r ve 2 saat g�ne�te b�rak�larak kurutulur.

11. Havuz ve denge deposu temiz su ile doldurulur.

12. PH seviyesi 7.2 – 7.6 aras� ayarlan�r.

13. Kum filtreleri ters y�kama yapt�r�l�r.

14. Havuz suyuna ��keltici at�l�p 2 saat �al��t�r�ld�ktan sonra havuz suyu dinlenmeye b�rak�l�r.

15. Ertesi g�n havuz taban�na biriken tortu �ok ise filtreye u�ratmadan temizli�i yap�l�r.

16. Havuz suyu �ok klor ile �oklan�r.

17. Havuza yosun �ld�r�c� ilave edilir.

18. G�nl�k bak�m uygulamalar�nda yap�lan i�lemler s�ras� ile yap�l�r.

19. ��letme defterine yap�lan i�lemler s�ras� ile yaz�l�r.

D�KKAT ED�LMES� GEREKEN KONULAR

1. Havuz giri�i tek noktadan ve kontroll� olmal�d�r. �evresi kapat�larak etkilere kar�� korunmal�d�r.

2. Ayak havuzunun mantar enfeksiyonunu �nleyici kimyasal ile dolu olmas� ve havuzun giri� noktas�nda bulunmas�.

3. Du�lar�n havuz giri� noktas�na yak�n noktada olmas� ve havuzlara du� almadan girilmemesi.

4. Tuvaletler, soyunma odalar� temiz olmal�d�r. Tuvalet sonras� tekrar du� almadan havuza girilmemeli.

5. Havuz �evresinde suyun en s�� ve en derin noktas�n�n y�ksekli�i yaz�lan levhalar bulunmal�d�r.

6. Havuz �evresinde sigara i�ilmemeli ve uyar�c� levhalar bulunmal�d�r.

7. Havuz �evresinde yemek yenilmemeli ve ��p at�lmamal�d�r.

8. Havuzun pH klor ve s�cakl�k de�erleri bir panoya yaz�larak kullan�c�lar�n g�rebilece�i noktada bulunmal�d�r.

9. G�nl�k, haftal�k, ayl�k ve y�ll�k i�letme defteri tutulmal�d�r. Gerekti�inde denetim memurlar�na ibraz edilecek �ekilde muhafaza edilmelidir.

10. Sa�l�k bakanl���ndan onayl� kimyasallar kullan�lmal�d�r.

11. Havuz operat�rl���n� Milli E�itim Bakanl���’ndan sertifikal�, e�itim alm�� ki�iler yapmal�d�r.

12. A��k kapal� y�zme havuzu i�leten tesisler sa�l�k bakanl��� genelgesinde parametrelerin analizlerini yapt�racaklard�r.

13. y�zme havuzu i�leticileri ruhsatl� havuz suyu kullanmaktan bu kimyasallar� e�itimli personelce uyguland�r�lmas�ndan havuz suyu kalitesinin bu genelgede belirtilen limit de�erleri sa�lanmas�ndan, y�zme havuzunun hijyenik �artlarda i�letilmesinden ve gerekli koruyucu tedbirlerin al�nmas�ndan sorumludur.

14. Havuz kimyasallar�n�n depolanmas�, haz�rlanmas� ve uygulanmas� s�ras�nda gerekli ki�isel koruyucu ekipmanlar bulunmas�.

15. havuz suyu niteliklerinin genelge ekinde belirtilen standartlar� sa�lanmad���n�n tespit edilmesi durumunda uygun hale getirilmesinin sa�lanmas�, uygun hale getirilinceye kadar havuz suyunun kullan�m�n�n �nlenmesi.

K�MYASALLAR VE �NEM�

1) YOSUN �NLEY�C�:

Bu kimyasal haftal�k olarak havuza ilave edilir. Amac� yosun olu�umunu bertaraf edilmesi i�in kullan�l�r.

Konsantrasyonu oran�nda etikette belirtildi�i hesaplama �zerine kullan�l�r

2) TOPAKLAYICI:

Bu kimyasal haftal�k olarak havuza ilave edilir. Havuz suyunda bulunan k���k partik�lleri birbirine yap��t�r�p daha b�y�k ve a��r madde olmas�n� sa�lar. Amac� ask�da duran ve havuz suyunun g�r�n�m�n� bozan k���k partik�lleri tabana indirmektir.

Konsantrasyonu oran�nda etikette belirtildi�i hesaplama �zerine kullan�l�r

3) Y�ZD�R�C�:

Bu kimyasal haftal�k olarak havuza ilave edilir. Amac� ask�da duran ve havuz suyunun g�r�n�m�n� bozan k���k partik�lleri y�zd�rerek filtreden ge�emeyecek b�y�kl�kte tutmakt�r.

Konsantrasyonu oran�nda etikette belirtildi�i hesaplama �zerine kullan�l�r.

4) TOZ KLOR 56 ( STAB�L�ZAT�RL�):

Bu kimyasal g�nl�k olarak havuza ilave edilir.4 saat de bir �l��m� yap�l�r. Amac� havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamad��� hastal�k yapabilecek bakterilerin bertaraf� ve hijyenik �artlar�n devaml�l��� i�in kullan�l�r.

�deal seviye sa�l�k bakanl��� standard� 0.3 -0.6 ppm dir. Fakat sosyal tesislerde 0.6 – 1.2 Aral���na kadar kullan�labilir. Ton ba��na 2 ile 3 gr de�er baz al�narak d�� etkenlere ve havan�n durumuna g�re ilave edilir.

5) SIVI KLOR (STAB�L�ZAT�RS�Z) :

Bu kimyasal g�nl�k olarak havuza ilave edilir. Dozaj sisteminde kullan�lmas� uygundur. Ayr�ca stabilizat�rs�z yani i�eri�inde siyan�rik asit bar�nd�rmad���ndan kapal� havuzlarda �zellikle tercih edilir. Kapal� havuzlar i�in ideal kimyasald�r. Kokuya neden olmad���ndan mek�n�n havas�n�n a��rla�mas�n� �nler. 4 saat de bir �l��m� yap�l�r. Amac� havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamad��� hastal�k yapabilecek bakterilerin bertaraf� ve hijyenik �artlar�n devaml�l��� i�in kullan�l�r.

�deal seviye sa�l�k bakanl��� standard� 0,3 -0,6 ppm dir. Fakat sosyal tesislerde 0,6 – 1,2 Aral���na kadar kullan�labilir. Ton ba��na 12 ile 20 mlt de�er taban al�narak d�� etkenlere ve havan�n durumuna g�re ilave edilir.

6)TOZ KLOR 90( STAB�L�ZAT�RL�):

Bu kimyasal�n k�� aylar�nda kullan�lmas� uygundur. Amac� havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamad��� hastal�k yapabilecek bakterilerin bertaraf� ve hijyenik �artlar�n devaml�l��� i�in kullan�l�r.

�deal seviye sa�l�k bakanl��� standard� 0.3 -0.6 ppm dir. Fakat sosyal tesislerde 0,6 – 1,2 Aral���na kadar kullan�labilir. Ton ba��na 1 ile 2 gr de�er baz al�narak d�� etkenlere ve havan�n durumuna g�re ilave edilir.

7) �OK KLOR:

Bu kimyasal gerekti�inde havuza ilave edilir. Amac� havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamad��� hastal�k yapabilecek bakterilerin bertaraf� ve hijyenik �artlar�n devaml�l��� i�in suyun y�ksek konsantrasyonda �oklama ama�l� kullan�l�r.

8) PH- , PH + :

Bu kimyasallar �l��m ile gerekirse g�nl�k olarak havuza ilave edilir.4 saat de bir �l��m� yap�l�r. Amac� havuz suyunun asitik ve bazik durumunu insan v�cuduna g�re ayarlanmas�d�r.

7.2 – 7.6 aras� ideal seviyedir.100 ton suya 1 ppm d���rmek veya y�kseltmek i�in 1 kg suland�rarak uygulan�r.

9) F�LTRE TEM�ZLEY�C�S�:

Bu kimyasal kum filtresinde biriken ya�lanma ve kumdaki ta�la�may� �nlemek i�in sezon ba�lar�nda veya gerekli oldu�u �artlarda sezon i�inde kullan�labilecek temizlik �r�n�d�r. Amac� filtreyi temizleyerek ar�tman�n daha sa�l�kl� olmas�n� sa�lamakt�r.

10) AYAK DEZENFEKTANI:

Bu kimyasal havuz alan�n�n giri� noktas�nda ayak havuzu denilen en az 15 cm derinli�indeki b�l�me her g�n de�i�tirilerek kullan�l�r. Amac� havuzunu kullanan y�z�c�lerin ayaklar�ndaki mantar gibi mikroorganizmalar� havuz �evresine ve havuz suyuna ula�madan bertaraf edilmesini sa�lar.

11) PARLATICI:

Bu kimyasal haftal�k olarak havuza ilave edilir. Amac� havuz suyunu daha parlak ve canl� g�z�kmesini sa�lamakt�r. �zerinde bulunan etiketteki hesap cetveline g�re kullan�l�r.
Bu bilgi faydal oldu mu?    
Yorum Yaz